2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1

1. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย และมีความสุข

ระดับ 2

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน

ระดับ 3

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและทักษะการทำงาน

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ระดับ 4

1. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ

ระดับ 5

1. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ

5.เป็นแบบอย่างที่ดดี ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและทักษะการทำงาน

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ

ปีการศึกษา 2562

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและทักษะการทำงาน

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้าพเจ้าได้เข้ารวม บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับ ม.๑ และ ม. ๔ ที่เข้าใหม่ ในเรื่อง การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียน การนำระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนไปใช้งานอยางถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน

กิจกรรม เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ข้าพเจ้าได้เดินนำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ในฐานะ ครูที่ปรึกษา เข้าสู่รั้วโรงเรียน ลอดผ่านซุ้มธง ประจำโรงเรียน

กิจกรรม เวียนเทียน เนื่องในวัน วิสาขบูชา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม และนำนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖๒

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ

ปีการศึกษา 2561

1.ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและทักษะการทำงาน

3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ