1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

ระดับ 2

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

ระดับ 3

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

ระดับ 4

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

3. เป็นผู้นำและให้คำแนะนำในการใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ระดับ 5

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

3. เป็นผู้นำและให้คำแนะนำในการใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

3. เป็นผู้นำและให้คำแนะนำในการใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

3. เป็นผู้นำและให้คำแนะนำในการใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561

1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น

2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้

3. เป็นผู้นำและให้คำแนะนำในการใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน