1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะที่สำคัญระดับคุณภาพ

ระดับ 1

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับ 2

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับ 3

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับ 4

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ระดับ 5

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการประเมิน

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


ปีการศึกษา 2562

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

ปีการศึกษา 2561

1. จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

บันทึก รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปี 61.pdf