1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชติและเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูบแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

ระดับ 2

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงให้มีคุณาพสูงขึ้น

ระดับ 3

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงให้มีคุณาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ระดับ 4

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงให้มีคุณาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

ระดับ 5

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงให้มีคุณาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

ห้องเรียนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ โดยการใช้ Appication ของ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงให้มีคุณาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ

ปีการศึกษา 2562

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

ห้องเรียนออนไลน์

http://www.mls.mtt.ac.th

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ

ปีการศึกษา 2561

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้

ห้องเรียนออนไลน์

http://www.mls.mtt.ac.th

2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงให้มีคุณาพสูงขึ้น

3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ