การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ

1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชติและเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ระดับ 2

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 3

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 4

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพี่เลี้ยงและหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ระดับ 5

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

หลักฐาน/ร่องรอยประกอบการประเมิน


ปีการศึกษา 2563

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน

2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี


กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชา การเขียนแบบสถาปัต


กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google meet

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (เลขคู่และเลขคี่ ) สลับกันมาเรียนที่โรงเรียน สัปดาห์ละกลุ่ม กลุ่มที่เรียนอยู่ที่บ้าน สามารถเข้าเรียนพร้อมกับกลุ่มที่เรียนที่โรงเรียน โดยการใช้โปรแกรม Google Meet

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2562

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2561

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้