1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

ระดับ 2

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ระดับ 3

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ระดับ 4

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร

ระดับ 5

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

4. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร

หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้

ว 31181

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม 4

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

ว 31211

วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิทัล ระดับขั้น ม. 4

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

ว 31213

วิชา การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ระดับชั้น ม. 4

คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและ นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรปีการศึกษา 2562

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและ นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรปีการศึกษา 2561

1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและ นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร