ขั้นที่ 3 รับกุญแจ

- ท่านจะได้รับแผนที่จุดนัดหมาย ใน E-mail และ SMS  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรด ติดต่อเรา ในช่วงเวลาทำการ

- โปรดนำใบจอง  (พิมพ์จากE-mail )
และ/ หรือ
บัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport ID      เพื่อรับกุญแจห้องพัก (เราไม่สามารถให้กุญแจห้องพักกับผู้ที่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้)

============================================================================================================================================================

Comments