MTC DVT

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

                        อาชีวศึกษาทวิภาคี  หมายความว่า    การจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  กำหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติพื้นฐานบางส่วนที่สถานศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ

                        การจัดอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น  จะยึดถือนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษา  โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  หลากหลายรูปแบบ  สอดคล้องกับสถานประกอบการและท้องถิ่น  เช่น แบบปกติ  แบบทวิภาคี  และแบบสะสมหน่วยกิจ

 

          วัตถุประสงค์

1.             เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

2.             เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และมีความชำนาญงานในอาชีพนั้น

3.             เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น

 

            ประโยชน์ที่ได้รับ

1)            สถานประกอบการ

1.1)      ผลประโยชน์ด้านธุรกิจ

1.             เป็นการวางแผนกำลังคนอย่างเป็นระบบในระยะยาว

2.             สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้  ตรงตามความต้องการ

3.             เป็นการเตรียมบุคลาการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

4.             พนักงานที่มาจากโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี  จะมีความรู้  ความผูกพันต่อองค์กร

5.             ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอาชีพ


1.2)      ผลประโยชน์ด้านสังคม

1.             สถานประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ให้เกิดกับสังคม

2.             เป็นการให้ความสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาและให้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ทำงานจริง

3.             ให้ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนในด้านค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ๆ

4.             ทำให้องค์กรและพนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

5.             เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ

2)            สถานศึกษา

1.             สถานศึกษาผลิตผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2.             สถานศึกษาผลิตผู้เรียนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน

3.             สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

4.             พัฒนาความรู้  ความสามารถของครู

5.             ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากสถานประกอบการ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและทันสมัย

6.             ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

7.             ได้รับความรู้ทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพจากสถานประกอบการ

8.             ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากสถานประกอบการ

3)            ผู้เรียน

3.1)         ประโยชน์ที่ได้รับ

1.             ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ ทุนการศึกษาตอบแทนจากการฝึกอาชีพ

2.             เมื่อสำเร็จการศึกษามีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสถานประกอบการ

3.             ได้รับหนังสือรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ

4.             ได้รับประกาศนียบัตร ปวช.  หรือ ปวส.

5.             ได้รับวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

6.             ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ

7.             ได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการ

3.2)         ประโยชน์ทางวิชาการ

1.             มีความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกับสถานศึกษา  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้ทันที  โดยไม่ต้องรอให้จบการศึกษาก่อน

2.             มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

3.3)         ประโยชน์ด้านลักษณะนิสัยการทำงาน

                ผู้เรียน  ซึ่งฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการนั้น  ย่อมพบกับสภาพการทำงานที่แท้จริง  จะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ  และนิ

สัยการทำงานที่ดี  ได้แก่

1.             มีความตรงต่อเวลา

2.             มีความเข้าใจในระบบการทำงานในสถานประกอบการ

3.             มีบุคลิกที่ดี  เหมาะสมกับงานที่ทำ

4.             สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.             มีความรับผิดชอบสูง

6.             มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7.             มีความเข้าใจผู้อื่น  และทำงานร่วมกับกับผู้อื่นได้ดี