Docència

Home Matèries:
  • Matèries del Màster de Psicologia General Sanitària (MPGS)
  • Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en la Infància (Estudis de Grau de Psicologia): Guia Docent.
  • Intervenció en Dèficit d'Atenció/Hiperactivitat (TDAH) (Máster oficial d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Famílies de la UIB).
  • Pràcticum del Grau en Psicologia <link>
  • Treballs Fi de Grau. Informació sobre el tipus de treballs i les condicions <link>
  • Pràcticum i iniciació a la recerca a la Unitat d'Assessorament Psicològic Infantil (UAPI) <link>


Cursos:  
  • Seminario sobre conceptualización, evaluación, diagnóstico del TDAH en el curso de verano de la UNED, "Prevención de intervención en problemas y trastornos del comportamiento infantil" (2015) <link>

Documents docents i divulgatius:

  • El análisis funcional de las conductas problema del niño <link>