مدیر عامل

 
 
 
 
 
مدیر عامل : مهندس محمدرضا یداللهی
تحصیلات: مهندس ارشد برق-قدرت
eng.yadollahi@gmail.com