به جهت تسریع در خرید قطعات و یا مصالح می توانید مبلغ تعیین شده را به این حساب ها واریز نموده و شماره واریزی خود را پیامک نمایید.

6037997104976569

بانک ملی ایران

محمدرضا یداللهی