Xúc tác và phụ gia chuyên dụng cho ngành PU

Công ty Việt Nguyên cung cấp chuyên dụng nguyên liệu PU trộn sẵn và các phụ gia cơ bản cho ngành xốp PU:
Hiện nay chúng tôi cung cấp các loại xúc tác cơ bản cho tất cả các ứng dụng PU.
1-Cung cấp Silicone chuyên dụng cho tạo foam PU:
2-Cung cấp xúc tác A1 cho xốp PU
3-Cung cấp xúc tác A33 chuyên dụng cho cream time, gel time
4-Cung cấp Xúc tác 1027 cho ngành PU đế giày
5-Cung cấp xúc tác C225
6-Xúc tác cần thiết cho sản xuất PU ghế ô tô, Diethylene amin

7-Xúc tác A870
8-Xúc tác DMEAComments