Các chất hoạt động cho phản ứng polyurethane

Lý thuyết các hợp chất hoạt động cho phản ứng polyurethane
Phản ứng urethane cơ bản là phản ứng giữa một hợp chất isocyanate và một hợp chất chứa hydro hoạt động.
Isocyanate là những hợp chất có một hay nhiều nhóm isocyanate hoạt động (-N=C=O).
Hydrogen (-H) hoạt động nói chung được gắn lên một nguyên tử có độ âm điện lớn như là Nitrogen (N), oxygen (O), sulphur (S) hay chlorine (Cl). Những hợp chất sau chứa hydrogen hoạt động:
Amine bậc một: R – NH2
Amine bậc hai: R2NH
Rượu bậc một/ nước: R – CH2 – OH/H – O – H
Rượu bậc hai: R2CH - OH
Rượu bậc ba: R3C - OH
Carboxylic acid R - COOH
Các hợp chất ure: R – NH –CO – NH - R
Các hợp chất urethane: R – NH – CO - O – R’
Amide: R – CO – NH2

(tham khảo: Plexible Polyurethane Foam - Urethanes Unlimited)
Comments