Home


 

        การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้สามารถนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา รวมถึงทำให้ประเทศสามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก   เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและเป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ 

         กรมทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณีจึงถูกจัดตั้งภายใต้กรอบนโยบายและแนวคิดที่จะผลักดันงานวิจัยและพัฒนาในกรมทรัพยากรธรณีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา กำกับดูแลการดำเนินการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของกรมทรัพยากรธรณีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรับทัศนคติบุคลากรด้านการวิจัยในการทำงานลักษณะเชิงรุก พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่งานวิจัย  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนนำผลงานวิจัยทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์  เพิ่มมูลค่าธรณีวัตถุ การพยากรณ์ภัยธรรมชาติ  แบบจำลองธรณีพิบัติภัยต่างๆ พร้อมแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม   โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสำคัญ

         สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณีจะเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของกรมที่เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ  ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อภารกิจของกรมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี