Conjugacion de verbos

Yachay

Aprender/saber

sabía

sabré

Ñoqa

Yachani

Yacharqani

Yachasaq

Kan

Yachanki

Yachrqanki

Yachankin

Pay

Yachan

Yacharqan

Yachanqan

Ñoqanchis

Yachanchik

Yacharqnkichik

Yachasunchik

Kankuna

Yachankiku

Yachanqarkichik

Yachankichik

Paykuna

Yachanku

yacharqaku

yachanqaku

yachay

He aprendido

Estoy aprendiendo

Estaba aprendiendo

Ñoqa

yacharamuniña

Yachachkani

Yachachkarqani

Kan

yacharamunkiña

Yachachkanki

Yachachkarqanki

Pay

yacharamuña

Yachachkan

Yachachkarqa

Ñoqanchis

yacharamunchiqña

Yachachkanchik

Yachachkarqanicu

Kankuna

yacharamunkichiqña

Yachachkankichik

Yachachkanqankichik

Paykuna

yacharamunkuña

yachachkanku

yachachkarqaku


yachay

Ya había aprendido

Ya Habré aprendido

Ñoqa

yacharamurqaniña

Ñoqaqa yachamuchkaymanña

Kan

yacharamurqankiña

Kanqa yachamuchkawaqña

Pay

yacharamurqaña

Payqa yachamuchkanmanña

Ñoqanchis

yacharamurqanchikña

Ñoqanchikqa yachamuchkanchikmanña

Kankuna

yacharamurqankichikña

Kankunaqa yachamuchkawaqchiqña

Paykuna

yacharamurqakuña

Paykunaqa yachamuchkanmankuña


Purin

Camino

caminé

caminaré

Ñoqa

purin

Purirani

purimusaq

Kan

purinki

puriranki

purimunki

Pay

purin

purira

purimunqa

Ñoqanchis

Purinchik

puriraniku

purimusun

Kankuna

purinkichik

purirankichik

purimunkichik

Paykuna

purinku

puriraku

purimunqaku


Purin

He caminado

Estoy caminando

Estaba caminando

Ñoqa

puriramuniña

Purichkani

Puriramurqani

Kan

Puriramunkiña

Purichkanki

Puriramurqanki

Pay

Puriramuña

Purichkan

Puriramurqan

Ñoqanchis

Puriramunchikña

Purimuchkanchik

puriramurqanchik

Kankuna

Puriramunkichikña

Purimuchkankichik

Puriramuyqankichik

Paykuna

Puriramunkuña

purimuchkanku

Puriramurqaku


purin

Ya había caminado

Habré caminado

 

Ñoqa

Puriramurqaniña

Ñoqaqa purimuchkaymanña

 

Kan

puriramurqankiña

Kanqa purimuchkawaqña

 

Pay

Puriramurqaña

Payqa purimuchkanmanña

 

Ñoqanchis

Puriramurqanchikña

Ñoqanchikqa purimuchkanchikmanña

 

Kankuna

Puriramuyqankichikña

Kankunaqa purimuchkawaqchiqña

 

Paykuna

puriramuyqakuña

Paykunaqa purimuchkanmankuña

 


Purin

Camino

caminé

caminaré

Ñoqa

purin

Purirani

purisaq

Kan

purinki

puriranki

purinki

Pay

purin

purira

purinqa

Ñoqanchis

Purinchik

puriranchis

purisunchis

Kankuna

purinkichik

purirankichik

purinkichis

Paykuna

purinku

puriranku

purimunqaku


Purin

He caminado

Estoy caminando

Estaba caminando

Ñoqa

puriramuniña

Purichani

Purisharani

Kan

Puriramunkiña

Purichanki

Purisharanki

Pay

Puriramuña

Purishan

Purimurqan

Ñoqanchis

Puriramunchikña

Purishankis

purisharanchis

Kankuna

Puriramunkichikña

Purimushankichis

Purisharankichis

Paykuna

Puriramunkuña

purishanku

Purisharanku


purin

Ya había caminado

Habré caminado

 

Ñoqa

Puriramuraniña

Ñoqaqa purimuchkaymanña

 

Kan

purimurankiña

Kanqa purimuchkawaqña

 

Pay

Purimuranña

Payqa purimuchkanmanña

 

Ñoqanchis

Puriramuranchikña

Ñoqanchikqa purimuchkanchikmanña

 

Kankuna

Puriramurankichikña

Kankunaqa purimuchkawaqchiqña

 

Paykuna

puriramurankiña

Paykunaqa purimuchkanmankuña

 


Puñuy

dormir

dormí

dormiré

Ñoqa

puñuni

puñurani

Puñusaq

Kan

Puñunki

Puñuranki

Puñumunki

Pay

puñun

Puñurqa

Puñumunqa

Ñoqanchis

puñunchik

Puñuranchik

Puñumusun

Kankuna

Puñunkichik

Puñurankichik

Puñumunkichik

Paykuna

puñunku

puñurqaku

puñumunqaku


Puñuy

He dormido

Estoy durmiendo

Estaba durmiendo

Ñoqa

puñuramuniña

Puñuchkani

puñuchkarqani

Kan

Puñuramunkiña

Puñuchkanki

Puñuchkarqanki

Pay

Puñuramunña

Puñuchkan

Puñuchkarqa

Ñoqanchis

puñuramunchikña

Puñuchkanchik

Puñuchkarqanchik

Kankuna

puñuramunkichikña

Puñuchkanikichik

puñuchkarqankichik

Paykuna

Puñuramunkuña

Puñuchkanku

puñuchkarqaku


Puñuy

Ya había dormido

Ya Habré dormido

Ñoqa

puñuramurqaniña

Ñoqaqa puñumuchkaymanña

Kan

puñuramurqankiña

Kanqa puñumuchkawaqña

Pay

puñuramurqaña

Payqa puñumuchkanmanña

Ñoqanchis

puñuramurqanchikña

Ñoqanchikqa puñumuchkanchikmanña

Kankuna

puñuramurqankichikña

Kankunaqa puñumuchkawaqchiqña

Paykuna

puñuramurqakuña

Paykunaqa puñumuchkanmankuña


Rimay

Hablo

hablé

hablaré

Ñoqa

rimani

rimarani

rimasaq

Kan

rimanki

rimaranki

rimansaq

Pay

riman

rimaran

rimanqa

Ñoqanchis

rimanchis

rimaranchis

rimasunchis

Kankuna

rimankichis

rimarankichis

rimankichis

Paykuna

rimanku

rimaranku

rimanqaku


Rimay

He hablado

Estoy hablando

Estaba hablando

Ñoqa

rimaramuña

rimashani

rimasharani

Kan

rimarankiña

rimashanki

rimasharanki

Pay

rimaramunña

rimashan

rimasharan

Ñoqanchis

rimarankiqña

rimashanchis

rimasharanchis

Kankuna

rimarankichiqña

rimashankichis

rimasharankichis

Paykuna

rimarankuña

rimashanku

rimasharanku


Uyariy

oigo

oiré

Ñoqa

uyani

uyarirani

uyasaq

Kan

uyarinki

uyariranki

uyarimunki

Pay

uyarin

uyariran

uyarinqa

Ñoqanchis

uyarinchis

uyariranchis

uyarisunchis

Kankuna

uyarinkichis

uyarirankichis

uyarimunkichis

Paykuna

uyarishan

uyariranku

uyarimunqaku


Uyariy

He oido

Estoy oyendo

Estaba oyendo

Ñoqa

uyarimuniña

uyarishani

uyarisharani

Kan

uyarimunkiña

uyarishanki

uyarisharanki

Pay

uyarimunña

uyarishan

uyarisharan

Ñoqanchis

uyarimuranchikña

uyarishanchis

uyarisharanchis

Kankuna

uyararimurankichis

uyarishankichis

uyarisharankichis

Paykuna

uyarimurankuña

uyarishanku

uyarisharanku


Tarpuy

Yo siembro

Yo sembré

Yo sembraré

Ñoqa

tarpuni

tarpurani

tarpusaq

Kan

tarpunki

tarpuranki

Tarpunsaq/tarpumunki

Pay

tarpun

tarpuran

tarpunqa

Ñoqanchis

tarpushanchis

tarpuranchis

tarpusunchis

Kankuna

tarpushankichis

tarpurankichis

Tarpunkichis/tarpumunkichis

Paykuna

tarpushanku

tarpuranku

tarpunqaku


Tarpuy

He sembrado

Estoy sembrando

Estaba sembrando

Ñoqa

tarpuramuniña

tarpushani

tarpusharani

Kan

tarpuramunkiña

tarpushanki

tarpusharanki

Pay

tarpuramunña

tarpushan

tarpusharan

Ñoqanchis

tarpuramunchikña

tarpushanchis

tarpusharanchis

Kankuna

tarpuramunkichikña

tarpushankichis

tarpusharankichis

Paykuna

tarpuramunkuña

tarpushanku

tarpusharanku


Tantiay

Yo pienso

Yo pensé

Yo pensaré

Ñoqa

tantiani

tantiarani

tantiasaq

Kan

tantianki

tantiaranki

tantiamunki

Pay

tantian

tantiaran

tantianqa

Ñoqanchis

tantianchis

tantiaranchis

Tantiasunchis

Kankuna

Tantiankichis/tantianshankichis

tantiarankichis

tantiamunkichis

Paykuna

tantianku

tantiaranku

tantianqaku


Tantiay

He pensado

Estoy pensando

Estaba pensando

Ñoqa

tantiaraniña

tantiachkani

tantiachkarani

Kan

tatiarankiña

tantiachkanki

tantiachkaranki

Pay

tantiaraña

tantiachkan

tantiachkaraq

Ñoqanchis

tatiaranchikña

tantiachkanchis

tantiachkaranchis

Kankuna

tantiarankichikña

tantiachkankichis

tantiachkarankichis

Paykuna

tantiarakuña

tntiachkanku

tantiachkarakuComments