Od października 2009 rozpocząłem pracę w Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją rozprawę doktorską pt. "Coping with Social Change. Life strategies of workers in Poland after the end of state socialism" obroniłem w lutym 2009 na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, gdzie przebywałem w latach 2004-2009. Jako stypendysta programu "Powroty" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowałem w latach 2009-2011 projekt badawczy "Negocjowanie modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Między rewitalizacją a marginalizacją instytucji świata pracy".

W latach 2012-2013 oraz, ponownie, od września 2016 roku pełnię funkcję zastępcy dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju w Instytucie Socjologii UWr. 

Fot: Jerzy Bielecki

W latach 2012-2016 byłem kierownikiem strony polskiej projektu FP7-PEOPLE-ITN Changing Employment., zaś od stycznia 2015 do września 2016 roku kierowałem polską częścią projektu PRECARIR. Od marca 2016 kieruje projektem PREWORK w UWr. 
 
Moje główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię pracy i stosunków przemysłowych, socjologiczne teorie podmiotowości, socjologię zmian społecznych oraz metodologię społecznych badań jakościowych.  
 
Współpracuję również z Instytutem Spraw Publicznych w ramach projektu Network of European Observatories dla Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz z Europejskim Instytutem Związków Zawodowych (ETUI).
 
Od 2012 roku jestem członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów przy Wrocławskim Centrum Akademickim.
 
Od lutego 2011 do lutego 2014 przewodniczyłem oddziałowi wrocławskiemu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od lutego 2014 jestem wiceprzewodniczącym Oddziału.  Od września 2013 r. jestem również przewodniczącym Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Od 2010 roku jestem członkiem Zarządu, a od 2014 roku wiceprzewodniczącym Research Committee 44 on Labour Movements Międzynarodowego Towarzystwa Socjogicznego (ISA). 
 
Od 05.2012 jestem też afiliowany do Central European Labour Studies Institute (CELSI).

W dniu 26 lutego 2016, decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, specjalność socjologia gospodarki, za jednotematyczny cykl publikacji "Socjologiczne problemy rewitalizacji związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej: instytucje, aktorzy, sprawstwo społeczne", z wyróżnieniem dorobku naukowego za jego umiędzynarodowienie. 

Od 1 października kieruję Zakładem Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UWr i zostałem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego.