องค์ประกอบดนตรี

องค์ประกอบดนตรี คือส่วนประกอบพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ดนตรีชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นมา  ดนตรีทั่ว ๆ ไปจะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 7 องค์ประกอบ  

  เสียง (Sound)  
              เสียงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อคลื่นเสียงมากระทบกับหูจึงทำให้เราได้ยินเสียงนั้น เสียงที่นำมาผสมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นดนตรีแนวต่างๆ มีทั้งเสียงที่กลมกลืน และ เสียงที่ไม่กลมกลืน......ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม


  เสียงประสาน (Harmony) 
        เสียงประสาน คือ เสียงดนตรีมากกว่า 1 เสียง ที่ถูกกำหนดให้บรรเลงขึ้นพร้อมๆ กัน ด้วยนักเรียบเรียงเสียงประสาน ตามหลักวิชาการประสานเสียง เพื่อทำให้เสียงต่างๆ ในบทเพลงนั้นเกิดความกลมกลืน หรือความกระด้างตามความต้องการ  ช่วยปรุงแต่งทำนองเพลงให้น่าฟังมากยิ่งขึ้น..............ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 


  ทำนองเพลง (Melody)  
              ทำนองเพลง เกิดขึ้นจากการจัดเรียงของเสียงที่มีความแตกต่างของระดับเสียง และ ความยาวของเสียงตามแนวนอน โดยทั่วไปดนตรีจะประกอบด้วยทำนองซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ง่ายต่อการจดจำมากที่สุด  ทำนองมีหลากหลายลักษณะแตกต่างกันออกไป.........ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

 สีสัน(Tone Color or Timbre) 
              สีสัน คือ คุณสมบัติของเครื่องดนตรี รวมทั้งเสียงร้องของมนุษย์   ซึ่งมี ความแตกต่างกัน เมื่อนำมาบรรเลงร่วมกัน จะทำให้เกิดสีสันของเสียงในเพลง แตกต่างกันไป   สีสันของเสียงทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่าเกิดขึ้นในบทเพลง........ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

  ลีลาจังหวะ (Rhythm)  
      ลีลาจังหวะคือ เสียงยาวๆ สั้นๆ หรือหนักๆ เบาๆ ซึ่งประกอบกันอยู่ในส่วนของประโยคเพลง และสลับซับซ้อนกันไปในวิถีแห่งการดำเนินของเพลง......ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม


  
  พื้นผิว หรือ รูปพรรณ (Texture)  
             พื้นผิว หรือ รูปพรรณดนตรี เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างเสียงในแนวตั้งกับทำนองในแนวนอน เมื่อรวมกันจะเกิดพื้นผิวของดนตรี ทำให้เกิดเป็นภาพรวมของดนตรี พื้นผิวของดนตรีเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ.........ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
 คีตลักษณ์ หรือ รูปแบบ (Form)  
              คีตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะทางโครงสร้างของบทเพลง ที่มีการแบ่งเป็นห้องเพลง แบ่งเป็นวลี (Phrase)  แบ่งเป็นประโยค (Sentence)  และแบ่งเป็นท่อนเพลง เป็นแบบแผนการประพันธ์บทเพลง...........ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม