ทฤษฎีดนตรี(Music Theory)

 ทำไมต้องเรียนรู้ทฤษฎีดนตรี

             ทฤษฎีดนตรี  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และวัยอื่น ๆ ที่จะต้องเรียนรู้ไว้   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเพลง ดนตรีที่ได้ฟังในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาดนตรี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในระดับสูงต่อไป ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น มีดังนี้
 

 ทฤษฎีดนตรี 1 (Music Theory I)

 ทฤษฎีดนตรี 2 (Music Theory II)