เพลงสามัคคีชุมนุม

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

 

 "ออลด์แลงไซน์" (Auld Lang Syne) เป็นบทกวีสกอตแลนด์ ที่เขียนขึ้นโดยโรเบิร์ต เบิร์นส ในปี ค.ศ. 1788 เป็นที่รู้จักในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ (รวมถึงไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ) และมักจะร้องเพื่อเฉลิมฉลองในการเริ่มต้นปีใหม่ในช่วงเสียงตีของนาฬิกาเที่ยงคืน นอกจากนั้นยังใช้ร้องในงานศพ พิธีสำเร็จการศึกษา และการร่ำลา เป็นต้น ชื่อของเพลง "Auld Lang Syne" นั้น เมื่อแปลแล้ว หมายถึง "เมื่อเนิ่นนานมา" ส่วนเนื้อเพลงนี้มีเนื้อส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องของการให้อภัยและการลืมเรื่องบาดหมางที่ผ่านมา

เพลงนี้คนไทยเองก็รู้จักกันดี เพราะมีทำนองนี้แต่ร้องในภาษาไทยด้วย โดยเพลงออลด์แลงไซน์ที่แต่งเนื้อเป็นภาษาไทยนั้น เราเอามาตั้งชื่อใหม่ว่า ‘เพลงสามัคคีชุมนุม’ ผู้ที่แต่งหรือประพันธ์เนื้อร้องเพลงนี้เป็นภาษาไทยก็คือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี หรือที่มีนามเดิมว่า ม.ร.ว.เปีย มาลากุล ณ อยุธยา อดีตพระพี่เลี้ยงผู้ดูแลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยที่พระองค์ท่านเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษ ครั้งที่รัชกาลที่ 6 ยังทรงพระเยาว์ดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร  จุดประสงค์ของการประพันธ์เนื้อร้องเพลงนี้เพื่อสำหรับนักเรียนร้องถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อเพลงสามัคคีชุมนุม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างคุมใจรัก สมัครสมาน
ล้วนมิตร จิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม

*(สร้อยเพลง) อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี

กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึ่บดังมือเดียวยาม ยากเห็นช่วย บ่หน่าย บ่วาย

*(สร้อยเพลง)

ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตราย ก็ขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณ พระกรุณา

*(สร้อยเพลง)

สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิด พระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนาปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง กระเดื่องแดนดิน

*(สร้อยเพลง)

 

Auld Lang Syne

เพลงสามัคคีชุมนุม

 
 
อ้างอิง
วิกิพีเดีย
พระเจนดุริยางค์. หลักวิชาการดนตรีและการขับร้อง เล่ม 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2520.