ดนตรีอินโดนีเซีย (Music of Indonesia)          ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่อยู่ในแทบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่าเอเซียอาคเนย์ เป็นประเทศที่ประกอบขึ้นด้วยหมู่เกาะประมาณ 3,000 เกาะ มีภาษาใช้มากกว่า 250 ภาษา วัฒนธรรมทางดนตรีแตกต่างกันไปตามพื้นที่ หมู่เกาะที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย คือ ชวา บาหลี สุมาตรา บอร์เนียว ประชากรมีเชื้อสายชวาอยู่มากที่สุด ดังนั้นชวาจึงเป็นส่วนที่เด่นที่สุดทั้งด้านวัฒนธรรมและการเมือง ส่วนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีนั้นจะมีความเด่นอยู่ที่ชวา บาหลี และสุมาตรา 

           ดนตรีของอินโดนีเซียที่เป็นที่รู้จักของชาวโลก คือ ดนตรีกาเมลัน(Gamelan Music) เป็นวงที่ประกอบด้วยเครื่องที่ทำด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ทั้งเหล็ก ทองเหลือง และสำริด เป็นหลัก เครื่องตีในวงกาเมลันส่วนหนึ่งมีรูปร่างคล้ายฆ้องวงของไทย แต่มีขนาดใหญ่กว่ามีชื่อเรียกต่างกันไป อีกส่วนหนึ่งก็คล้ายกับระนาดเหล็กของไทย แตกต่างกันที่จำนวนของลูกระนาดและลักษณะของรางที่นำมาใช้วางลูกระนาด การเล่นดนตรีการเมลันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินโดนีเซีย เสียงดนตรีกาเมลันจะได้ยินทั้งในโรงเรียน ในวัด ในวัง และสถานีวิทยุกระจายเสียง โอกาสที่จะบรรเลงก็แตกต่างกันไป มีทั้งบรรเลงในพิธีศักดิ์สิทธิ์ บรรเลง ในงานรื่นเริง บรรเลงรับและส่งเจ้านาย บรรเลงการประกอบการแสดงต่าง ๆ 

       การเล่นดนตรีการเมลันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินโดนีเซีย เสียงดนตรีกาเมลันจะได้ยินทั้งในโรงเรียน ในวัด ในวัง และสถานีวิทยุกระจายเสียง โอกาสที่จะบรรเลงก็แตกต่างกันไป มีทั้งบรรเลงในพิธีศักดิ์สิทธิ์ บรรเลง ในงานรื่นเริง บรรเลงรับและส่งเจ้านาย บรรเลงการประกอบการแสดงต่า
  ระบบเสียง   
                ระบบเสียงในดนตรีอินโดนีเซียมีทั้งแบบ 5 เสียง และ 7 เสียง การแบ่งออกช่วง 1 อ๊อคเตพเป็น 5 เสียง เรียกว่า SLENDRO  แต่ละเสียงห่างเกือบเท่า ๆ กัน การแบ่งช่วงอ๊ออคเตพเป็น 7 เสียงเรียกว่า PELOG แต่ละเสียงห่างไม่เท่ากัน ระบบ 5 เสียงมีการนำไปใช้มากกว่าระดับเสียงของวงกาเมลันแต่ละวงจะตั้งไม่เท่ากัน เสียงแต่ละวงจะเป็นของตัวเอง ในแต่ละวงจะมีเครื่องคนตรี 2 ชุด ชุดหนึ่งจะตั้งเสียงเป็น SLENDRO
 อีกชุดหนึ่งตั้งเป็น PELOG วงกาเมลันที่ตั้งระดับเสียงเครื่องดนตรีเป็นแบบใดแบบหนึ่งก็มีเช่นกัน
 

  เครื่องดนตรีกาเมลัน  
                   ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเกาะชวาเป็นดินแดนที่มีความเจริญในด้านการผลิตโลหะต่าง ๆ ออกมาเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องดนตรีด้วย ดังนั้นเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะชนิดต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงกาเมลัน เช่นฆ้องเดี่ยว ฆ้องชุด ระนาดโลหะ ฉาบ เครื่องดนตรีที่เหลือก็เป็นพวกขลุ่ยไม้ไผ่ ระนาดไม้ เครื่องสายสำหรับดีดและสี เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ เช่น กลอง และนักร้องอีกจำนวนหนึ่ง

อ้างอิง
T.Politoske, Daniel. Music. University of Kansas : Prentice - Hall INC, 1988.

 

                             SARON                     

 

 

 

                                 KEMPUL

 

                                 BONANG

 

                      GONG AGENG

 

 

                     GAMBANG KAYU       

  

 

                            SULING

 

                           GONG  SIYEM                      

 

                              KENDANG

 

                                     KENONG                     

 

                                KETUK

 

                                   KEMPYANG                  

 

                                REBAB
 
  วงดนตรีอินโดนีเซีย   

 1. Gamelan คือวงดนตรีที่เป็นของดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซีย เครื่องดนตรีที่นำมาประสมว่าเกิดจากภูมิปัญญาของชาวอินโดนีเซียเอง วงกาเมลันคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย ใช้บรรเลงในพิธีต่าง ๆ และเพื่อความบันเทิงทั่วไป

 

 2. Popular Band คือวงดนตรีที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลวัฒนธรรมดนตรีของชาวต่างชาติที่เข้าไปในอินโดนีเซีย เช่น อินเดีย อาหรับ โปรตุเกส เป็นต้น วงดนตรีป๊อปของอินโดนีเซียที่ สำคัญมี 3 วง คือ 
  •      Malay Orchestra สันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในมาเลเซียก่อน แล้วค่อยแพร่กระจายไปตามหมู่เกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย จนได้รับความนิยม และรับไว้เป็นวัฒนธรรมดนตรีของตนเอง โครงสร้างทำนองมาจากอินเดียและอาหรับ จังหวะคล้ายอาหรับ เครื่องดนตรีใช้หลายประเภทมาผสมกัน รวมทั้งเครื่องดนตรีของชาติตะวันตกด้วย ภาษาที่ร้องจะใช้ภาษาถิ่น 
  •      Keroncong เครื่องดนตรีส่วนใหญ่ที่นำมาประสมวงเป็นเครื่องดนตรีตะวันตก เช่น ไวโอลีน กีตาร์ เฮลโล แมนโดลีน ฟลุ้ท เบส และนักร้อง วงดนตรีชนิดนี้นิยมบรรเลงในสมัยโปรตุเกสเข้ามายึดครองในศตวรรษที่ 16 
  •      Lagu Indonesia คือวงป๊อบแบบดนตรีตะวันตก แต่นักร้องเป็นภาษา อินโดนีเซีย

 

 


วิดีโอ อธิบายดนตรีกาเมลัน

 


ดนตรีกาเมลันที่มีชาวตะวันตกร่วมบรรเลง

 Gamelan Kusuma Laras, directed by I.M. Harjito. An excerpt of Gendhing Kombang Mara, pelog lima from the concert, Music and Dance of Java, performed in New York, December 1, 2007.

 


               นอกจากดนตรีอินโดนีเซียที่กล่าวมาแล้ว ยังมีดนตรีอีกหลายประเภทที่มีอยู่ในอินโดนีเซียโดยเฉพาะที่เกาะบาหลี จะมีทั้งเพลงคลาสสิค แจ๊ส ป๊อบ เพลงโบสถ์ เพลงมุสลิม เพลงแคธอลิค 
                บาหลี คือ ดินแดนที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจไปท่องเที่ยว ไปศึกษาศิลปวัฒนธรรม มีการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีของชนชาติต่าง ๆ เกิดขึ้นมากบนเกาะบาหลี