وب سايت شخصي دكتر افشين موسوي چلك
استاديار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه پيام نور استان مازندران
 
 

      زندگی نامه

   سوابق تحصیلی
 
اسوابق اجرایی
 
 
        تدریس

تماس بامن