Miestny rybolovný poriadok

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

Miestna organizácia ŠoporňaMIESTNY RYBOLOVNÝ PORIADOK

pre vody kaprové

platný od 1. januára 2018

MO SRZ Šoporňa na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ Šoporňa v súlade so zákonom č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.185/2006 Z.z. (ďalej len vyhláška) vydáva tento miestny kaprový rybársky poriadok (MRP-K).


RYBOLOVNÉ REVÍRY ORGANIZÁCIE

      č. rev. 2-1790-1-1  OR MELEČKA č. 1

Odstavné rameno Váhu v katastri obce Šoporňa.

Rozloha revíru 7 ha. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája.

Zákaz lovu rýb z malých plavidiel vrátane zanášania a zavážania návnad a nástrah podľa § 17, ods. 8 Vyhlášky č. 185/2006 Z.z.


      č. rev. 2-1800-1-1  OR MELEČKA č. 2

Časť odstavného ramena Váhu.

Rozloha revíru 2 ha. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája.

Zákaz lovu rýb z malých plavidiel vrátane zanášania a zavážania návnad a nástrah podľa § 17, ods. 8 Vyhlášky č. 185/2006 Z.z.


      č. rev. 2-1860-1-1  OR PASIENOK

Vodná plocha starého ramena Váhu v katastri obce Šoporňa.

Rozloha revíru 17 ha. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája.

Chránené vtáčie územie!

Zákaz používania všetkých malých plavidiel od 1. apríla do 15. augusta.


     
       č. rev. 2-3930-1-1  ŠTRKOVISKO ROLIČKY

Vodná plocha štrkoviska v katastri obce Šoporňa.

Rozloha revíru 4 ha. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája.

Zákaz lovu rýb z malých plavidiel vrátane zanášania a zavážania návnad a nástrah podľa § 17, ods. 8 Vyhlášky č. 185/2006 Z.z.       č. rev. 2-4030-1-1  ŠTRKOVISKO ŠOPORŇA

Vodná plocha štrkoviska v katastri obce Šoporňa.

Rozloha revíru 8,7 ha. Všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája.

Chránené vtáčie územie! 

Zákaz lovu rýb z malých plavidiel vrátane zanášania a zavážania návnad a nástrah podľa § 17, ods. 8 Vyhlášky č. 185/2006 Z.z.


       č. rev. 2-0810-1-1  JARČIE č. 1

Jarčie (potok Jác) od ústia po dialničný most pri obci Pata.

Lov povolený po celý rok, dodržiavanie druhového hájenia.


VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEĽOV MIESTNYCH POVOLENÍ

1, Držitelia miestneho kaprového povolenia môžu loviť ryby vo všetkých revíroch uvedených v zozname, ktorý je súčasťou tohto MRP-K.

2, Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov a členskú legitimáciu vydanú základnou organizáciou SRZ, v ktorej je členom.

3, Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončený jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.


4, SPRÁVANIE SA PRI LOVE:

Pri love musia loviaci medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačov alebo muškárením, treba dodržiavať medzi jednotlivými loviacimi vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať. Loviaci rybári sú zodpovední za udržanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho skončení.

Svojvoľné stavanie pevných trvalých prístreškov (búdy a podobne) je na všetkých revíroch MO – prísne zakázané! a bude sa považovať za porušenie disciplíny.


5, Loviaci je povinný sa riadiť zákonom č. 139/2002 Z.z., vyhláškou č. 185/2006 Z.z. a týmto rybárskym poriadkom.


6, POVINNÁ VÝBAVA LOVIACEHO

Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák. Na všetkých revíroch MO Šoporňa sa odporúča používať podložku na ryby.


7, NÁSTRAHOVÉ RYBKY

Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, pre ktoré nie je stanovená lovná miera, a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Nástrahové rybky sa môžu loviť ručnými čereňmi s plochou najviac 1 m2 alebo malými sakmi o obvode oblúka najviac 1 meter. Iné ako nástrahové rybky ulovené do ručného čereňa je loviaci povinný s náležitou opatrnosťou vrátiť späť do revíru. Privlastnené nástrahové rybky je loviaci taktiež povinný zapísať do záznamu a počítajú sa do povoleného denného množstva úlovkov.

Zakazuje sa loviť na rybku prinesenú z iného revíru!


8, VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB PRE VODY KAPROVÉ

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých druhov rýb od 15. marca do 31. mája. To neplatí v čase od 1. mája do 15. mája, ak užívateľ uskutočňuje preteky.


9, V prípade že MO SRZ Šoporňa požiada o výnimku na skorší lov kapra na revíri, ktorý je súčasťou tohto rybárskeho poriadku, udelená výnimka platí pre všetkých držiteľov miestneho povolenia.


Táto výnimka na lov kapra platí od 15. mája pre vody MO SRZ Šoporňa v rokoch 2018 – 2020.


10, Zvýšené lovné miery vybraných druhov rýb na roky 2018 - 2020

Kapor rybničný

45 cm

Amur biely

65 cm

Lieň sliznatý

35 cm11, V KAPROVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE :

            a, loviť na viac ako dve udice

b, loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom, alebo na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice

c, loviť na rybku prinesenú z iného revíru

d, loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna

e, pri love na prívlač na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou

f, loviť v čase od 22:00 do 04:00 bez osvetlenia miesta lovu


12, Denné doby lovu na vodách kaprových


MESIAC

DOBA LOVU

január, február

od 7:00 do 17:00

marec , apríl

od 5:00 do 21:00

máj, jún, október

od 4:00 do 24:00

júl, august, september

od 0:00 do 24:00

november, december

od 7:00 do 20:00


13, Spôsob lovu rýb


a, Lov na plávanú a položenú sa nemôže vykonávať, ak loviaci nie je na lovnom mieste prítomný.

b, Lov prívlačou je spôsob lovu rýb len na jednu udicu, pri ktorom loviaci po nahodení nástrahy, túto priťahuje súvislým alebo prerušovaním pohybom s cieľom vyprovokovať rybu k záberu. Lov rýb s použitím umelých mušiek ako nástrahy s pomocou bubliny alebo drievka je považovaný za lov prívlačou.

c, Spôsob lovu vykonávaný na plávanú, položenú, prívlačov a lov čereňom, miesto lovu musí byť po uplynutí jednej hodiny po západe slnka osvetlené.


14, Množstvo úlovkov a ich evidencia


I. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla revíru na ktorom bude lov vykonávať.


II. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni aj keď loví vo viacerých revíroch, najviac:

a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciou dvoch kusov týchto druhov

b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymianového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov

c) alebo, taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.

d) kapra uloveného na revíroch MO Šoporňa si môžu loviaci privlastniť v dĺžke od 45 cm až 70 cm vrátane (uznesenie VČS z 2013)


III. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku II. písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.


IV. Ak si loviaci privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.


V. Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu , v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.


VI. Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg, ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.


VII. Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, , a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku.

Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, boleňa dravého, lipňa tymianového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.


VIII. Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.


IX. Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb končí.


X. V mesiacoch júl, august a september pri 24 hodinovom love, v prípade že loviaci pokračuje v love aj v nasledujúci deň, je povinný o 24:00 hod. zapísať ukončenie lovu zaznačením ostatných úlovkov. V prípade že loviaci nemal žiadny úlovok zaznačí túto skutočnosť v zázname (vyškrtnutím), takisto je loviaci vyznačiť do záznamu skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu nový dátum a číslo revíru.


14, Zaobchádzanie s ulovenými rybami


a)Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.

b)Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá na to aby ju usmrtil bez týrania. Usmrtené ryby sa prechovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.

c)Ak loviaci rybu na mieste vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani ponechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnú plochu a pobrežných pozemkov.

d)Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré v čase nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí naspäť do vody, a to aj vtedy ak sú akokoľvek poranené. Platí to aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne vlasec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.


                     Zbierka zákonov č. 21/2008

                                  VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky

zo 7. januára 2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová


Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky podľa § 26 ods. 6 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§1

Vyhlasuje sa chránené vtáčie územie v okrese Galanta v katastrálnych územiach Šoporňa revír

č. 2-1860-1-1 OR Pasienok

č. 2-4030-1-1 Štrkovisko Šoporňa

§2

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia č. 3 považuje:

a)vykonávanie zásahov do pobrežnej a vodnej vegetácie od 1 apríla do 15. augusta okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu.

b)umiestnenie poľovníckeho posedu

c)táborenie, stanovanie, zakladanie ohňa

d)jachting, windsurfing alebo vodné bicyklovanie, organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 1 apríla do 15. augusta.

e)kempovanie, parkovanie kempingových prívesov

f)umiestnenie stavby, ktorá nie je vodnou stavbou, alebo technického zariadenia na vodnom toku, alebo na inej vodnej ploche neslúžiacich plavbe alebo správe vodného toku, alebo vodného diela

g)vjazd alebo státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom(správcom, nájomcom) pozemku, vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu, (výkonom rybárskeho práva a štátnej plavebnej správy)


Comments