2. Príhovor predsedu


Obec Šoporňa leží na ľavom brehu Váhu. Poloha obce predurčovala, že ľudia boli s riekou úzkom spojení. V minulosti silu vody využívali na pohon mlynských kolies. po vode sa splavovalo drevo a prevážal rôzny tovar. Okrem pomoci. rieka ľuďom poskytovala i osvieženie. Počas horúcich letných mesiacov sa zmenila na jedno obrovské prírodné kúpalisko, kde osvieženie nachádzalo stovky ľudí z našej obce, ale i z blízkeho okolia. V bystrinách a prúdikoch šantili malé deti, ženy robili veľké pranie. Rieka so svojimi zátišiami a ramenami poskytovala ľuďom i potravu vo forme rýb a iných vodných živočíchov. Rybárstvo patri medzi najstaršie ľudské činnosti.
 

V minulosti malo však úplne inú podobu ako má dnes. Ľudia žijúci pri rieke žili 
s riekou v úzkom spojení, boli jej vďační a to i napriek tomu, že sa veľakrát prejavila ako živel, ktorý širil skazu.  V 60 a 70 -tych rokoch minulého storočia dochádza k obrovskému rozvoju priemyslu a výstavby. 

Priemysel začal produkovať rôzne formy odpadu, ktorý častokrát skončil v rieke. Voda vo Váhu sa začala znečisťovať, strácala čistotu a priezračnosť. Ďalším hrubým zásahom do života rieky bola v tomto období výstavba vodných diel na Váhu. Vodné nádrže chránia krajinu pred povodňami, ale úplne menia jej vzhľad 
a prirodzenosť. Prekrásna príroda, ktorá bola v okolí Váhu. Stovky hektárov lesa, lúky ktoré slúžili ako prírodné neresiská rýb, boli zakryté jednou obrovskou vodnou plochou. Priehrady veľmi negatívne zasiahli i do života rýb. Rybám bránia v migrácii na pôvodné neresiská čo má za následok, že rýb ubúda, dokonca niektoré druhy rýb úplne vymizli z našich končín. Preto bolo potrebné tento negatívny stav zvrátiť. V roku 1957 vzniká Slovenský rybársky zväz so sídlom v Žiline ako nástupca rôznych rybárskych ľudových spolkov. Tieto sa menia na rybárske organizácie. Rastie záujem o športový rybolov, ktorý je prezentovaný ako forma oddychu pre pracujúcich.

Nakoľko rýb v riekach ubúda je potrebné aby sa z rybára lovca stal i rybár hospodár. Štát v tomto období podporuje aktivity SRZ a jeho zložiek. Budujú sa odchovné rybníky, umelé liahne na odchov rôznych druhov rýb. Takto dochované ryby slúžia pre potreby zarybňovania rybárskych revirov a pre zachovanie genofondu rýb v našich riekach. Po roku 1989, kedy dochádza ku zmene spoločenského systému v našej vlasti mení sa i charakter SRZ. Tento sa transformuje na záujmové združenie občanov. Štátna pomoc zaniká. Rybárske organizácie zabezpečujú svoju činnosťz finančných prostriedkov ziskaných od svojich členov a z rôznych aktivít ktoré poriadajú.

V tomto období v roku l99l začína svoju činnosť i naša organizácia. Za 20 rokov činností sa nám podarilo vybudovať prosperujúcu organizáciu s dobrým materiálnym zabezpečením, ktorá stoji na dobrom základe. Tento spravodaj má prezentovať a ukázať síce krátke, ale veľmi plodné obdobie v živote šopomianskych rybárov.


                                                                    Jozef Ščípa         Predseda MO SRZ