Home page


        home page  -  morìsVIRDIS           
                ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ (Platone, Απολογία Σωκράτους, cap. 38a) 
 
          Maurizio Virdis è nato a Roma il 6 febbraio 1949. Da sempre vive a Cagliari dove si è laureato in Lettere nel 1972.

È professore ordinario per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica romanza. Insegna Linguistica sarda e Filologia romanza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia  dell’Università degli Studi di Cagliari.

Afferisce al Corso di laurea in Lettere (Corsi di laurea L-10 e LM-14 & 15)

Afferisce al Dipartimento di Filologie e Letterature moderne dell’Università degli Studi di Cagliari di cui è attualmente direttore per il triennio 2009-2010/2011-2012.

È membro del direttivo del Centro di Studi Filologici sardi.

Contatti: virdismaurizio@gmail.com 

 sito-blog people.unica.it (Università di Cagliari) 

                     di Maurizio Virdis


A sei e tottu (Giacomo Leopardi, A se stesso)

’Moi sempri as a pasiai, 

coru fadiau. Cumpría est sa trampa estrema 

ch’eterna mi creía. Cumprìa. Dh’intendu

in nosu ’e ogni chimera,

no nau s’isperu, su dísiggiu est mortu. 

Pásia po sempri. Meda  

ti ses pistau. Cosa nisciuna balit  

is módias tuas, ne de susprexu

est dinna   

sa terra. Arroscimentu  

nudh’attru est mai sa vida; e tottu est ludu.   

T’asséria, e disipera   

s’urtima borta.

A is óminis at giau  

scétti a morri s’ustinu. Ormai a tui sprexat   

sa natura, sa mala   

possa cuada ch’a dannu ’e tottus trassat,   

e s’istrémenu vanu ’e tottu cosa.

(furriau de  mVis!  Castedhu, s’8 de aberili 2006.)Eco dell’anima, mi consola questo dirmi di te:
 pensiero che rimbalza a me dentro, e che m’assilla;
cercar serenamente la tua immagine
nell’assenza dove solo ti parlo:
amata servitù con cui m’affranco
dalla prigione della mia libertà.
m!Vis  Ca, 6.aprile 2002.


Differire
Declinando in visione mie parole
spirito chiedo all’ombra, se mai parla,
e traspongo il disegno dissoluto
che fingevo, così che qui mi resto
misurando, sul margine più esposto,
l’assillo scritto già impudentemente,
trascritto adesso in nuova ultima grazia
aspra, che mi costringe e pur mi sazia.
Vita del mio pensiero or si sospende
incautamente ai bordi della crepa,
ove l’anima incrini a me proibita,
da tua carne dischiusa: e vi dipani
l’allusione ove m’iteri l’epilogo
protratto.
 m!Vis* (13.04.2002)  1 marz 2007

          Lavori              

Lavori scientifici di Maurizio Virdis:


Alcune tracce per la delineazione della poetica di Antioco Casula (Montanaru)
, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari», N.S. I (XXXVIII) (1976-77), pp. 343-356;

- Fonetica del dialetto sardo campidanese, Cagliari, Edizioni della Torre,1978;

- Intreccio, strutture, narrazione e discorso nel romanzo: il caso di Chrétien de Troyes (Analisi dell’Erec et Enide e dell’Yvain), Cagliari, Pubblicazioni dell’Istituto di Filologia moderna dell’Università degli Studi di Cagliari, 1980;

- Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Ristampa del testo di Enrico Besta, riveduto da Maurizio Virdis, Oristano, S’Alvure, 1982;

- Note sui dialetti dell’area arborense e la lingua del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, in Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Ristampa del testo di Enrico Besta, riveduto da Maurizio Virdis, Oristano, S’Alvure 1982, pp. XXI-XXXIX;

- Note sul gerundio nelle lingue neolatine, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari», N.S. IV (XLI) (1983), pp. 149-173;

- L’immagine della castrazione: un tema ricorrente nella letteratura francese del medioevo, Cagliari, 1983;

- Appunti per una sintassi del Sardo, in «Biblioteca francescana sarda», I,2 (1987), pp. 409-440;

- Perceval: per un’e(ste)tica del poetico. Fra immaginario, strutture linguistiche e azioni, Oristano, S’Alvure, 1988;

- Tra epica e romanzo: il poema di “Aye d’Avignon”, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari», N.S. VIII (XLV) (1988), pp. 67-88;

- Sardisch: Areallinguistik (aree linguistiche), in Lexikon der Romanistischen Linguistik, Herausgegeben von G. Holtus, M. Metzeltin, Ch. Schmitt, Tübingen, Niemeyer, 1988, vol. IV, pp. 897-913;

- Cristoforo Colombo e Charles d’Orléans tra “deviser” e “adviser”, in Columbeis IV, Genova, 1990, pp. 221-248;

- Metamorfosi dell’epica: i due testi del Raoul de Cambrai, in Metamorfosi mostri labirinti a cura di G. Cerina; M. Domenichelli, P. Tucci, M. Virdis, Roma, 1991, pp. 421-435;

- Il Lai di G u i g e m a r di Marie de France: tra onirico e simbolico, in «Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Cagliari», N.S. XV, parte IV (1991-92), pp. 191-214;

- Il L a n v a l di Marie de France: la costruzione di un’allegoria, in «Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Cagliari» N.S. XVI (1993), pp. 19-53.

- La tempesta e il mancato naufragio nell’E l i d u c di Marie de France, in Naufragi, a cura di L. Sannia Nowé, M. Virdis, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 77-91.

- I dialetti dell’area arborense nell’ambito della lingua sarda medievale attraverso le attestazioni scritte, in Società e cultura nel Giudicato d’Arborea e nella Carta de Logu, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Oristano 5-8 dicembre 1992), a cura di Giampaolo Mele, Oristano, Comune di Oristano – Assessorato alla Cultura, 1995, pp. 141-153.

- Note di sintassi sarda medievale, in Studia ex hilaritate. Mélanges de linguistique et d’onomastique sardes et romanes offerts à Monsieurr Heinz Jürgen Wolf, publié par D. Kremer et A. Monjour danles «Travaux de Linguistique et de Philologie» XXXIII-XXXIV, Strasbourg – Nancy, Klincksieck, 1995-1996, pp. 507-526;

- Stranieri e terre straniere nel S o n e d e N a n s a y , in Lo Straniero, a cura di M. Domenichelli e P. Fasano, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 367-387;

– L’allegoria aurelianense o la metafora del soggetto. Alcune Ballate di Charles D’Orléans, in Filologia romanza e cultura medievale. Studi in onore di Elio Melli, a cura di A. Fassò, L. Formisano, M. Mancini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998, vol. II, 873-896. ISBN 88-7694-286-6;

La R o s e di Jean Renart: t o t   s o n e s t r e , … e t   s o n c o v i n e , in Studi Testuali (serie  miscellanea) 5, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998, pp. 217-272.

– Prefazione e cura del volume Su birde sas erbas. Poesie bilingui. di Antonio Mura, Nuoro, Ilisso, 1998.

– Edizione critica (definizione del testo, apparato critico e nota al testo) di Anna Maria Falchi Massidda, Glossas, a cura di Giovanna Cerina, Cagliari, CUEC, 1999.

Dalla leggenda di S. Eustachio al Guillaume d’Angleterre, in Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio dei testi (Atti del III Colloquio Internazionale “Medioevo romanzo e orientale”, Venezia, 10-14 ottobre 1996), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 1999, pp. 431-447.

Introduzione a Il Segreto. Atti del Convegno di Cagliari, 1-4 aprile 1998, a cura di U. Floris e M. Virdis, Roma, Bulzoni, 2000, pp. IX-XXXII.

Opacità e trasparenza nella R o s e di Jean Renart, in Il Segreto, Atti del Convegno di Studi, Cagliari 1-4 aprile 1998, a cura di U. Floris, M. Virdis, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 177-195.

Plasticità della frase sarda (e la posizione del soggetto), «Revista de Filología Románica», XVII (2000), pp. 31-46.

Gloser la lettre. Marie de France Renaut de Beaujeu Jean Renart, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 219.

La sintassi nelle Carte volgari cagliaritane, in La civiltà giudicale, a cura dell’Associazione “Condaghe di San Pietro in Silki”, Sassari, Associazione “Condaghe di San Pietro in Silki”, 2002, 381-390.

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado a cura di Maurizio Virdis, Cagliari, Centro di Studi Filologici sardi – CUEC, 2002.

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (con traduzione italiana a fronte, Prefazione, Nota al testo, testo critico, note e Glossario) a cura di Maurizio Virdis, Nuoro, ILISSO, 2003;

Tipologia e collocazione del sardo tra le lingue romnze in «Ianua. Revista Philologica Romanica», n° 4, 2003, ISSN 1616-413X; http://www.romaniaminor.net/ianua.

Complessità e plurilinguismo nell’opera di Giovanni Delogu Ibba, NAE. Trimestrale di cultura, III/7 (2004), pp.81-83.

La scrittura militante di Francesco Ignazio Mannu, NAE. Trimestrale di cultura, III/8 (2004), pp. 15-21;

Le prime manifestazioni della scrittura nel cagliaritano, in Judicalia. Atti del Seminario. Cagliari, 14 dicembre 2003, a cura di Barbara Fois, Cagliari, CUEC, 2004, pp. 45-54;

Introduzione, I, Filologia e Comparatistica, Atti del Convegno “Filologia e Comparatistica”, Cagliari, 19-20 ottobre 2002, in «Eudossa», 2 (2004), p. 17-22.

La lingua sarda fra le lingue neolatine: storia uso e problemi, in: La lingua e la cultrura della Sardegna. Rapporto del Convegno internazionale. La lingua e la cultura della Sardegna. Tokyo, 9-10 maggio 2003. (pp. 15-24); TOKYO: Waseda University (JAPAN).

Per l’edizione dell’Atre Périlleux, in «La parola del testo», XI (2005), pp. 247-283;

Percorsi e metodi del tardo romanzo cortese, in «Critica del testo», VIII (2005), pp. 629-642;

– Gerolamo Araolla, Rimas diversas spirituales, a cura di Maurizio Virdis, Cagliari, Centro di Studi Filologici sardi – CUEC, 2006;

L’eccezione dello Stile. P e r A l b e r t o L ime n t a n i , in Paolo Maninchedda (a cura di) Recensioni e Biografie. Libri e Maestri, Atti del 2° seminario, (Alghero 19/20 maggio 2006) Cagliari, CUEC, 2007, pp.73-84; ISBN 978-88-8467-416-6.;

CLAUDIO FRANCHI, Trobei pastora. Studio sulle pastorelle occitane, Alessandria, Edizioni dell’Orso 2006; (recensione)

Pastorelle occitane a cura di CLAUDIO FRANCHI, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 [recensione], in «Revue Critique de Philologie romane», VIII (2007), pp. 116-121. (recensione)

La nuova letteratura in lingua sarda, in Percorsi e congiunzioni letterari in Sardegna/Parcours et conjonctions littéraires en Sardaigne, Atti del Convegno Atobiu internatzionali de literadura/Actes du Colloque Atobiu internatzionali de literadura, Barigadu 26-30 luglio 2005, a cura di Margherita Marras/Édition peéparée par Margherita Marras, Toulouse, EUS Éditions Universitaires du Sud, 2008, pp. 15-28;

Il Catalano e il Sardo in rapporto, in La Battaglia di Sanluri come scontro fra culture: quanto simili e quanto diverse? Atti del convegno di studi (Las Plassas, 24 giugno 2007) a cura di F. Carrada, G. Murru, G. Serreli, Dolianova – CA, Grafica del Parteolla, 2008, pp. 135-142;

L’ombra della scrittura, il pozzo della verità. Riflessioni sul Lai de l’ombre di Jean Renart, in «La parola del testo», 2009.

- L’arte poetica e narrativa di Benvenuto Lobina. PORTALES, vol. 10, 2009, p. 107-117, ISSN: 1825-7488.

- Idee di Letteratura. Medioevo e dintorni. In: Idee di Letteratura. p. 56-69, ROMA:Armando Editore, 2010.  ISBN: 97888-6081-568-2

- Sos Gosos del manoscritto della Biblioteca Comunale di Sinnai.Introduzione filologico linguistica. In: GOZOS Trascrizione e commento e di una raccolta di componimenti religiosi della fine del XVIII secolo a cura di Giovanni Serreli e Maurizio Virdis. p. 105-124, Cagliari:Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR – ISEM CNR, Cagliari – Tipografia Grafica del Parteolla , 2011. ISBN: 978-88-96778-85-2

- Prospettive identitarie in Sardegna: tra lingua e letteratura. In: L’identità sarda del XXI secolo tra globale, locale e postcoloniale . p. 31-41, NUORO:Il Maestrale, 2012. ISBN: 978-88-6429-136-9

- La nascita della Sardegna quale soggetto storico e culturale nel secolo XVI. In: Questioni di letteratura sarda Un paradigma da definire. p. 61-100, Milano:FrancoAngeli, 2012. ISBN: 978-88-204-1071-1

- La lingua batte dove il dente duole. Riflessioni sul nodo lingua-nazione in Sardegna . In: Lingua, Letteratura, Nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo. p. 594-611, MILANO:FrancoAngeli, 2012 ISBN: 978-88-204-0899-2

- La défroque italienne du roi Arthur. In: Fictions de vérité dans les réécritures européennes des romans de Chrétien de Troyes. vol. 40, p. 109-121, Paris:Editions Classiques Garnier, 2012. ISBN: 978-2-8124-0612-6

- Un medioevo trasposto: il Perceval di Eric Rohmer. Dalla scrittura letteraria alla rappresentazione cinematografica . In: “Dai pochi ai molti”. Studi in onore di Roberto Antonelli. ROMA:Viella (in stampa).

-‘Narratività’ sarda medievale, in Filologia e linguistica. Studi in onore di Anna Cornagliotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso (in stampa) pp. 803-824.

*

Cura del volumi Metamorfosi mostri labirinti, insieme con G. Cerina, M. Domenichelli, P. Tucci; e Naufragi in collaborazione con L. Sannia Nowé, Il Segreto in collaborazione con Ubaldo Floris, volumi che raccolgono gli atti dei rispettivi Convegni di studi tenutisi rispettivamente nel 1990, nel 1992 e nel 1998; pubblicati tutti dall’Editore Bulzoni di Roma rispettivamente nel 1991, 1993 2000; Filologia e Comparatistica. Teoria metodi pratica. Cagliari, 19-20 ottobre 2002, in “Eudossia”, 2 (2004), pp. 7-120.


 

il balice                                                      
teatro


Chin’est custa chi bêit tottus prexendu

chi de lugori s’àiri a tremî  fai’

e Amori porta in fattu chi fuedhai

nisciunu poit, ma  ognunu est susprexendu? 

’Ta parit, Deus, is ogus furrïendu,

dhu neri’ amori, ch’eu no dhu scia contai:

tantu ’e umilesa parit donna, giai,

chi dogn’attra a facc’issa m’est duendu.

No s’iat podi contai su praxi ’e custa

c’a issa incrua gentili ogna virtudi, 

e s’ermosura che dea sua dh'ammostra

Aicci’ arta no fiat mai sa menti nostra,

tantu saludu in nos mai postu fudi

chi ’ndi tengiaus sa connoscentzia giusta.

(traduzione da Guido Cavalcanti, RIME, IV, 

Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 

di maurizioVirdis)

Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira,
che fa tremar di chiaritate l'âre
e mena seco Amor, sì che parlare
null'omo pote, ma ciascun sospira?

O Deo, che sembra quando li occhi gira,
dical' Amor, ch'i' nol savria contare:
contanto d'umiltà donna mi pare,
ch'ogn'altra ver' di lei i' la chiam' ira.

Non si poria contar la sua piagenza,
ch'a le' s'inchin' ogni gentil vertute,
e la beltate per sua dea la mostra.

Non fu sì alta già la mente nostra
e non si pose 'n noi tanta salute,
che propiamente n'aviàn conoscenza.

eternità al pomodoro

perché muta dal salice pendi?
Tantu gentili e onesta è’ a s’avverai

sa donna mia cand’átteru saluda’
ch’ogni lingua tremendi torrat muda
e s’ogu no s’attrivi’ a dha castiai.
Issa si ’nci anda’ a s’intendi alabai
beninna ’estida d’umilesa in muda
e cosa bénnia parit, chene duda,
de celu innoi miraculu a ammostai.
Chini dha mira’ aicci si ’ndi prexa’
chi ’e is ogus recci’ in coru unu durciori
chi scî no podit chini no dhu proat,
e de is laus suus parit chi ’ndi moat
un’ispíritu léviu prenu ’e amori
chi andat narendi a s’ánima ‘susprexa!’.

***

in mezzo da entrambi i lati

si gioca

di esserci se ci provi, rammenta.

ricoperta di dire

la rabbia

si stempera

nell’agguato di un ombra meridiana:

mancanza.

Viene meno

al suo limite

improprio            


paesaggi di stupida bellezza


paesaggi di stupida bellezza


paesaggi di stupida bellezza


paesaggi di stupida bellezza

Amo 

queste

innumerevoli case

che dite

prigioni,

il vento che soffia fra

canali di miasmi,

e gabbie di cristallo

e luci

e occhi umani

sconosciuti.

****

Supporre dall’ira che scolora

- memoria disfatta

che affiora -

ritratto nel fondo del porto

rifratto nell’acqua il tuo viso

tra barche ed inutili scafi intriso

di melma suburbana

ed il sorriso subdolo e sublime

insieme vi ritengo

che forse si stringe il principio

di questo ritorno quieto di dire

che ci fingo d’esserci

e io e tu – fatto strano –

e ancora che stride l’astuto gabbiano.paesaggi di stupida bellezza


                      
          Logo di unica
                                                               didattica                                                       

                            scritture poetiche                              

 
  Felice 
Casorati, Concerto, 1924


Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira?


Teresa: Chi è questa che vèn, ch’ogn’uom la mira?

a rose is a rose 
is a rose
is a rose 
is a roseex aequore venus civiliskaralis

Come una cerva verrai alla fontana

a cercar l’acqua che ti doni amore

quando cessato ne sarà il furore

di vedermi in quell’acqua,

perché per te sia vita ed a me gioia

che mi riscatti salvo dalla noia

di sapermi medesima eco strana:

sol, bensì, amante amato.paesaggi di stupida bellezza


Non è che sola noia,

solitudine, e pur ci vivi:

è tua:

città.

Ricordi di un viso stracciato,

paesaggi di stupida bellezza.

Logorata è la vita;

ma il luccicar del sole

che altrove non è tale –

scintillante sul fronte vetrato

d’un palazzo, e sugli acciai

è tuo.

Ed è la musica al cuore

e a te più cara.

che ti fa perdonare

il tuo viver malato

fra quatto mura aperte.

paesaggi di stupida bellezza

paesaggi di stupida bellezza

paesaggi di stupida bellezza

Cagliari, porto (foto d'epoca): paesaggi di stupida bellezza 

          paesaggi di stupida bellezza: Cagliari, antica
          foto di via XX Settembre