ข้อมูลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สาขาการบริหารธุรกิจ


แผนกบริการสารนิเทศกล้วยน้ำไท สำนักหอสมุด ได้จัดทำรายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระัดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจ แยกตามหัวเรื่่อง ่จำนวน 204 หัวเรื่อง เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัย หากนักศึกษาสนใจผลงานเล่มใด ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถมารับตัวเล่มที่ต้องการได้ ณ เคาน์เตอร์บริการทั้งสองวิทยาเขต โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปหยิบตัวเล่มเองที่ชั้นหนังสือ ท่านสามารถคลิกศึกษารายละเอียดจากลิ้งค์ด้านล่างนี้