คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ท ๓๑๑๐๑                                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                          ภาคเรียนที่ ๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑ หน่วยกิต
                อ่านออกเสียงร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  อ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ  อ่านตีความ  วิเคราะห์ความ  มีนิสัยรักการอ่าน  และมีมารยาทในการอ่าน  ท่องจำคำประพันธ์ที่ไพเราะและมีคุณค่า  เขียนสะกดคำ  เขียนสื่อความ  เรียงความ  ย่อความ  เขียนรายงาน  โครงงานเพื่อการเรียนรู้  เลือกใช้คำได้ตรงตามความหมาย  เรียงเรียงประโยคได้ถูกระดับภาษา  เขียนสรุปความโดยใช้บริบท  มีมารยาทในการเขียน  พูดเล่าเรื่อง  พูดสรุปความ  การแสดงความคิดเห็น  จากเรื่องที่ฟังและดู  มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  นำสิ่งที่ได้จากการฟัง ดู และพูดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  ศึกษาภูมิปัญาท้องถิ่น  ปลูกฟังการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาคำ  กลุ่มคำ  การเพิ่มคำ ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ศึกษาบทกวีนิพนธ์ บทกวีร่วมสมัย  วรรณคดี วรรณกรรม  หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย ที่มาและคุณค่าของงานประพันธ์
                โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิด กระบวนการเขียน  การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะการเรียนรู้ทางวิชาภาษาไทย
                เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ให้ศึกษาเรื่องศีล สมาธิ  ปัญญา  เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม ต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม