คำอธิบายรายวิชา

gugong.jpg

คำอธิบายรายวิชา

จ ภาษาจีน 1                                                                                         4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตัวเลข  บ้าน และพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน  ในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีน            ในรูปแบบต่างๆ ได้


คำอธิบายรายวิชา

จภาษาจีน 2                                                                                          4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องตัวเอง โรงเรียน การซื้อของ การท่องเที่ยว และการใช้พจนานุกรม เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน  ในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีน  ในรูปแบบต่างๆ ได้

 

คำอธิบายรายวิชา

             ภาษาจีน 3                                                                                             4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องครอบครัว  โรงเรียน  ท้องถิ่น  สุขภาพอนามัยของเรา  อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เครื่องใช้  การซื้อขาย  ชนิดสินค้า  การต่อรองราคา  การแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ได้

 

 

 คำอธิบายรายวิชา

             ภาษาจีน 4                                                                                             4  ชั่วโมง / สัปดาห์  จำนวน  2.0  หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                          ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน  อาหาร  และเครื่องดื่ม ชนิดอาหาร  มารยาทในการกิน นันทนาการ  ดนตรี  เพลง  กีฬา  งานอดิเรก  ข่าวสาร  บทความสั้นๆ จากหนังสือพิมพ์  จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร  ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีนได้อย่างมีความสุข