• กำลังปรับปรุง  • กำลังปรับปรุงกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้น
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ครูมนตรี เชิญทอง ครูประจำแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นวิทยากรการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตร ความปลอดภัยและการตรวจวัดไฟฟ้าเบื้องต้น
ให้กับครูเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
....อ่านเพิ่มเติม....http://rms.pktc.ac.th