หน้าแรก


ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธงชัยวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thongwittaya

ที่อยู่ : หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกระโดน

ตำบล :  ธงชัย

อำเภอ : บางสะพาน

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ : 77190

โทรศัพท์ : 032695485

โทรสาร : 032816253

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9 มกราคม 2523

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ธงชัย

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:  260 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:  25 กม.

Comments