หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ

มีจุดประสงค์เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆดังนี้

1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000   

โดยนักเรียน สามารถสังเกต เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลโดยใช้ทักษะกระบวนการคิด

2.   เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของนักเรียน

3.   เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิด  และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุข

4.   เชื่อมโยงความรู้ ความคิดทางคณิตศาสตร์ และชีวิตประจำวัน

5.   พัฒนาทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

6.   นักเรียนเกิดความมั่นใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เมื่อกำหนดโจทย์การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลักให้ 

สามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก โดยเริ่มคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อน 

แล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ ตามลำดับ

บทเรียน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนท่องสูตรคูณ แม่ 2 ถึง แม่ 12 พร้อมๆ กัน
2. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน ดูหัวข้อ ทบทวนการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก  แล้วดูตัวอย่างการแสดงวิธีหาผลคูณเป็นขั้นตอน  โดยครูอธิบายให้นักเรียนฟังเป็นขั้นๆ
3. ครูยกตัวอย่างการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก(ไม่มีการทด) เช่น 12,130 x  3 = __ ครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณ โดยแสดงการคูณเป็นขั้นๆ โดยในแต่ละขั้นครูอธิบายวิธีการคูณประกอบในขณะสอน ดังนี้ 
    ครูเขียนสรุปคำตอบอีกครั้งบนกระดาน ดังนี้ 12,130 x 3 = 36,390
4. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2-3 ตัวอย่าง

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูยกตัวอย่างการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก(มีการทด) เช่น 14,325 x 6 = __  ครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณ โดยแสดงการคูณเป็นขั้นๆโดยในแต่ละขั้น ครูอธิบายวิธีการคูณประกอบในขณะสอน ดังนี้    
    ครูเขียนสรุปคำตอบอีกครั้งบนกระดาน ดังนี้ 14,325 X 6 = 85,950
2. ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก  ทั้งที่ไม่มีทดและมีทด  ในหนังสือเรียน ให้เข้าใจอีกครั้ง
3. ครูกำหนดโจทย์การคูณที่ไม่มีทด 1 ข้อ และโจทย์การคูณที่มีทด 1 ข้อ บนกระดาน  จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบเป็นขั้นตอนเหมือนตัวอย่างลงในสมุดส่งครู

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก จากหนังสือเรียน และในเรื่องเดียวกัน จากหนังสือแบบฝึกหัด เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
3. ครูแจกบัตรโจทย์การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลักให้นักเรียนคนละ 1 โจทย์  โดยแต่ละคนจะได้รับโจทย์ไม่เหมือนกัน  จากนั้นให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณของโจทย์ดังกล่าวลงในสมุด  เสร็จแล้วนำส่งครู  
4. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลักแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปว่า
    - การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก ควรให้จำนวนที่มีหลักเดียวเป็นตัวคูณและจำนวนที่มีหลายหลักเป็นตัวตั้ง โดยเริ่มคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ ตามลำดับ

หน้าเว็บย่อย (1): ข้อสอบ การคูณ
Comments