อาหารมอญ

อาหารมอญ

    มอญมีเอกลักษณ์ในด้านการปรุงอาหารรับประทานซึ่งได้รับการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจนมากลายเป็นอาหาร

ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของคนทั่วไป   อาหารมอญซึ่งถือว่าแฝงไปด้วยหลักทางโภชนการแล้วยังเป็น

อาหารที่สื่อถึงภูมิปัญญาของการเรียนรู้ถึงวิถีการการกินการอยู่ที่เป็นอัตตลักษณ์ของมอญอย่างแท้จริง

    อาหารมอญที่เป็นที่รู้จักและนิยมทำรับประทานกันโดยทั่ว  ๆ  ไป  ก็คือ  แกงกระเจี๊ยบ  แกงมะตาด  แกงบอน 

แกงมะสั้น  แกงเลียงต่าง ๆ  แกงส้มมะขามเทศ  แกงใบมะขามอ่อน  แกงพุทธา  เป็นต้น 

    แต่มอญแต่ละท้องถิ่นก็ยังมีอาหารที่แปลกแตกต่างกันไป  เนื่องจากภูมิลำเนาการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของ

ชาวมอญแต่ละชุมชนนั้นแตกต่างกัน  ฉะนั้น  ย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องอาหารบางอย่าง  เช่น  แกงใบ

มะรุม  แกงใบชะคราม  แกงสะเดาดิน  แกงมะเดื่อ  แกงโสนคางคก  แกงเอื้อง  แกงข้าวตัง  ต้มปลาร้าหัวตาล 

แกงสันตะวา  แกงเส้นแกงร้อน  เป็นต้น 

    หรืออาหารที่คนมอญจะนิยมทำกันในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะสงกรานต์  เป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือ  ข้าวแช่  แต่

ปัจจุบัน  ข้าวแช่ได้แพร่หลายไปเป็นที่รู้จักกันมากจนหลาย ๆ ท้องที่ก็บอกว่าเป็นต้นตำหรับ  แต่แท้ที่จริงแล้ว

ข้าวแช่นั้นมาจากมอญ

    ถ้าหากจะศึกษาเรื่องอาหารมอญแล้ว....คงจะทราบว่ามิใช่มีเพียงเท่าที่กล่าวมา  ยังมีอีกมากมาย  และโดย

เฉพาะของหวานก็คงยังมีเรื่องราวและชนิดของขนมมอญให้น่าศึกษาค้นคว้าอีกมากมายเลยทีเดียว

    ในปัจจุบัน  ถ้าเป็นหมู่บ้านมอญแล้ว  ก็ยังคงปรุงอาหารมอญทานกันในครัวเรือนอยู่เป็นประจำ....และยังมี

เพื่อนบ้านที่ต่างชาติพันธ์สนใจในอาหารมอญแล้วนำไปปรุงรับประทานเองก็มี

 


 

Comments