อบต.จอมพระ


     


              https://sites.google.com/site/monpatdee/prakas-cad-sux-cad-cang
https://th-th.facebook.com/people/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C/100007860390777       คลิ๊ก 

        

https://sites.google.com/site/monpatdee/xngkhkar-brihar-swn-tabl-cxmphra-x-cxmphra-c-surinthr/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C1.jpg?attredirects=0

                                                                                                       
https://sites.google.com/site/monpatdee/prakas-cad-sux-cad-cang
 

https://sites.google.com/site/monpatdee/xngkhkar-brihar-swn-tabl-cxmphra-x-cxmphra-c-surinthr/BM_05_F.png?attredirects=0

 

       ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙      
    


 http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Default.aspx 
http://www.dla.go.th/
 
http://www.surinlocal.go.th/
 
http://www.oic.go.th/web2014/index.html
 
http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_index3.asp