อบต.จอมพระ


โครงการบ้านขามชุมชนต้นแบบ ลด ลโคระ เลิก เหล้า


         
 

        


ครั้งที่ ๒

1.      โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุก  บ้านปลาเข็ง  หมู่ที่ 3

2.      โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุก  บ้านโคกเพร็ด  หมู่ที่ 11

3.      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  บ้านศรีจอมพระ   หมู่ที่ 5

4.      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  บ้านโนนสังข์   หมู่ที่ 8

5.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   บ้านโนนกลาง  หมู่ที่ 9

6.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 15

7.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   บ้านปะ  หมู่ที่ 12

8.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านหนองขอน  หมู่ที่ 2

9.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4

10.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านกระทุ่ม (เกษตร)  หมู่ที่ 6

11.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านอาภู  หมู่ที่ 10

12.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านปะ  หมู่ที่ 12

13.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านหนองสิม  หมู่ที่ 14

14.     โครงการขุดลอกหนองโมก   บ้านหนองขอน  หมู่ที่  2

 
 
 
     ประกาศแผนดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘