อบต.จอมพระ


http://bikeformom2015.com/ 
   
 
 
       

 ประกาศสอบราคาจ้างปีงบประมาณ๒๕๕๘
         ปร.4
         ปร.5
   โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู บ้านโนนกลาง  หมู่ที่ 9

 
      ปร.4
        ปร.5
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองสิม  หมู่ที่ 14
 
       ปร.4
         ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกระทุ่ม-เกษตร หมู่ที่ 6
 
       ปร.4
         ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขอน  หมู่ที่ 2
        ปร.4
        ปร.5

=======================================================================
ประกาศ  ณ  วันที่ 29 มิถุนายน 2558
            ***  แบบ  ปร.4
          
           ***  แบบ  ปร.5
 

ครั้งที่ ๒

ประกาศ  ณ  วันที่ 17 มีนาคม  2558

1.      โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุก  บ้านปลาเข็ง  หมู่ที่ 3

2.      โครงการเสริมสร้างถนนหินคลุก  บ้านโคกเพร็ด  หมู่ที่ 11

3.      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  บ้านศรีจอมพระ   หมู่ที่ 5

4.      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  บ้านโนนสังข์   หมู่ที่ 8

5.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   บ้านโนนกลาง  หมู่ที่ 9

6.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 15

7.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   บ้านปะ  หมู่ที่ 12

8.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านหนองขอน  หมู่ที่ 2

9.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านดงบัง  หมู่ที่ 4

10.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านกระทุ่ม (เกษตร)  หมู่ที่ 6

11.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านอาภู  หมู่ที่ 10

12.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านปะ  หมู่ที่ 12

13.     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านหนองสิม  หมู่ที่ 14

14.     โครงการขุดลอกหนองโมก   บ้านหนองขอน  หมู่ที่  2


        ประกาศแผนดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
       ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘