ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านจอมพระ

นายปรรณ  สุขแสวง

2

บ้านหนองขอน

นางแจ่ม     เจริญยิ่ง

3

บ้านปลาเข็ง

นางสำรอง    เงางาม

4

บ้านดงบัง

นายสมโภชน์    ขุมทอง

5

บ้านศรีจอมพระ

นายเงิน     จินดาศรี

6

บ้านกระทุ่ม

นายที     บูรณะ

7

บ้านขาม

นายย้อย    เพ่งพิศ

8

บ้านโนนสังข์

นายประดิษฐ์     สุขแสวง

9

บ้านโนนกลาง

นายทินกร      ทองแม้น 

10

บ้านอาภู

นายเรือง    เพ่งพิศ

11

บ้านโคกเพร็ด

นายจำเริญ      รุ่งเรือง

12

บ้านปะ

นายสมบูรณ์    เพ่งพิศ

13

บ้านศรีดงบัง

นางวิไล    ปานทอง

14

บ้านหนองสิม

นายถนอม  บุญชนม์

15

บ้านโคกสะอาด

นายสุพรรณ    ประดับศรี

 

 

 

Comments