ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านจอมพระ

นายอภิวัฒน์  ปานทอง

2

บ้านหนองขอน

นายวันชัย  แสวงสุข

3

บ้านปลาเข็ง

นางสำรอง    เงางาม

4

บ้านดงบัง

นายสมโภชน์    ขุมทอง

5

บ้านศรีจอมพระ

นายเงิน     จินดาศรี

6

บ้านกระทุ่ม

นายแสวง   พวงจันทร์

7

บ้านขาม

นายย้อย    เพ่งพิศ

8

บ้านโนนสังข์

นายอัมพร  สุขแสวง

9

บ้านโนนกลาง

นายพร    จินดาศรี

10

บ้านอาภู

นายวิรัช    ทองแม้น

11

บ้านโคกเพร็ด

นายอรรถพล    ยอดรัก

12

บ้านปะ

นายสมบูรณ์    เพ่งพิศ(กำนัน)

13

บ้านศรีดงบัง

นายสงวน  เงางาม

14

บ้านหนองสิม

นายถนอม  บุญชนม์

15

บ้านโคกสะอาด

นายสุพรรณ    ประดับศรี

 

 

 

Comments