ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   (.. 2553-2555)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

……………………….

 

                      ตามที่   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  ได้รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา   ปัญหาความต้องการ  จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ   มาใช้ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา  จากหน่วยงานต่าง ๆและข้อมูลในแผนชุมชน  นำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (.. 2553-2555 )   ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ได้พิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ   และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระนำเสนอ  ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  วันที่ 15  มิถุนายน   2552  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   เพื่ออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   ขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลจอมพระต่อไป  นั้น

                  บัดนี้   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน   โดยการใช้แผนพัฒนาสามปี

มาเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้   ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 (4)

 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548

 จึงอนุมัติ   และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสามปี (.. 2553- 2555)ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

               

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                ประกาศ    วันที่   16   มิถุนายน  ..2552

 

 

                                                                                (นายสุพจน์      สายบุตร)

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

Comments