ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.จอมพระ

โลโก-1.jpg


 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

.. ๒๕๕๔

....................................

ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลจอมพระ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่าย

งบประมาณของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริการส่วนตำบลหรือ

เทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ ๒๙

กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การ

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงวันที่

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จึงได้ออกระเบียบ

ไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ..๒๕๕๔

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ตำบลจอมพระ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ข้อ ๔ ที่ตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลจอมพระ อำเภอ

จอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

 

--

 

กองทุนหมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพหมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนตำบลจอมพระ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

คณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนตำบลจอมพระ

คณะทำงานหมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือการ

ดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

สถานบริการหมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของ

สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

หน่วยบริการหมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๕

สถานบริการทางเลือกหมายความว่า สถานบริการของเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน

คลินิกเอกชน หรือสถานบริการเอกชนอื่น ๆ

กลุ่ม/องค์กรประชาชนหมายความว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่รวมตัว

กันเป็นกลุ่มหรือองค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

และหมายความรวมถึง กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

ข้อ ๖ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการหรือสถาน

บริการอื่น รวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

 

ข้อ ๗ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย

ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

 

ข้อ ๘ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรม

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

--

 

ข้อ ๙ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน

หลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่

เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย

 

ข้อ ๑๐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยการบริหารจัดการ

อย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่

 

หมวดที่ ๓

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

ข้อ ๑๑คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย

() นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ

() ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน เป็นรองประธานกรรมการ

() สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภามอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

() หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เป็นกรรมการ

() อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน เป็น

กรรมการ

() ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน

๕ คน เป็นกรรมการ

() ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ

ในพื้นที่ หน่วยละ ๑ คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ

() ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี (นับจากวันที่ สปสช. ออกคำสั่งแต่งตั้ง)

หากครบ ๒ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระนั้น อยู่ใน

ตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรณีที่กรรมการในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชน

คัดเลือกกันเอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระใน

พื้นที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีวาระ

การดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สำหรับนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีได้รับการแต่งตั้ง

 

--

 

เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง) หากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าว ถือว่าเป็นกรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้งโดยตำแหน่ง ดังนั้นจึงไม่ต้องส่งรายชื่อมาขอรับการแต่งตั้งอีก

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๒ ลำดับที่

(), (), () และ () พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

() ตาย

() ลาออก

() ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น

() เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

() เป็นบุคคลล้มละลาย

 

หมวดที่ ๔

อำนาจหน้าที่

 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

() บริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

() รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือ

ทรัพย์สินใน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

() ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

() จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วย

บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

() จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การ

บริหารส่วนตำบล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

() แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

 

หมวดที่ ๕

รายได้หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

ข้อ ๑๓ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย

() เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของ

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

 

--

 

() เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ หรือตาม

ประกาศฯ ของ สปสช.

() เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน

() รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

หมวดที่ ๖

การบริหารงบประมาณ การรายงานการเงิน

 

ข้อ ๑๔ การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชี

เงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีกำหนดไว้ ดังนี้

 

() แหล่งที่มาของเงินกองทุน เงินหรือทรัพย์ของกองทุนได้มาจาก

.๑ เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะ

มีประกาศอัตราการสนับสนุนเป็นรายปี

.๒ เงินที่ได้รับการสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล

ต้องตั้งงบประมาณสมทบตามประกาศฯ ของ สปสช. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตั้งงบประมาณ

สมทบไว้ในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยเขียนคำชี้แจงเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือหากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้พิจารณาโอนงบประมาณ

ที่เหลือจ่าย หรือที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไปตั้งจ่าย

.๓ เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน

.๔ รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการดำเนินกิจการของกองทุน

ทั้งนี้ เงินรายรับตาม ข้อ ๑. - .๔ ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุน

การเปิดบัญชีของกองทุนให้เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   (...) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในการเปิดบัญชีของกองทุน คณะกรรมการต้องมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๓ คน รวมเป็น ๔ คน ร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชี สำหรับการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีแต่ละครั้ง ต้องให้กรรมการ ๒ ใน ๔ คน ที่ร่วมกันลงนามเปิดบัญชีเป็นผู้ร่วมกันลงนามในการเบิกจ่ายตามจำนวนที่คณะกรรมการอนุมัติ ยกเว้นในหมวดที่ ๔ การบริหารจัดการกองทุนเป็นอำนาจของประธานในการอนุมัติเบิกจ่าย

 

() การรับเงินของกองทุน การรับเงินเข้าเป็นเงินของกองทุนให้รับใน ๔ ลักษณะ ดังนี้

.๑ เงินสดหรือการรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร

.๒ เช็ค

.๓ ตั๋วแลกเงิน

--

.๔ ธนาณัติ

เมื่อกองทุนได้รับเงินตามข้อ ๒. - .๔ แล้ว ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคน

ใดคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนภายใน ๓ วันทำการของ

ธนาคาร

() หลักฐานในการรับเงินของกองทุน

.๑ ในการรับเงินจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล กองทุนต้องออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามของคณะกรรมการ ให้กับผู้ชำระเงินทุกครั้ง สำหรับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ให้คณะกรรมการ

เป็นผู้กำหนดแบบขึ้นเอง

.๒ การรับเงิน ค่าบริการสาธารณสุข จาก สปสช. ให้ใช้หนังสือแจ้งการโอนจาก

สปสช. เป็นหลักฐาน แล้วออกใบเสร็จรับเงิน

.๓ การรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินของ

ธนาคารเป็นหลักฐาน แล้วออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นเจ้าของงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีหลักฐานการรับเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่

เห็นสมควร

() การสั่งจ่ายเงิน

คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของกองทุน ภายใต้กรอบแผนงาน

หรือโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ โดยมีการแยกประเภทรายจ่ายตาม

กิจกรรม ๔ ประเภท ดังนี้

.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อชุดสิทธิประโยชน์

.๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยบริการ

.๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กร ภาคี ภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพป้องกันโรค

.๔ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการกองทุน

ในการปฏิบัติงานจริง การกำหนดประเภทรายจ่ายต่างๆ จะถูกกำหนดมาตั้งแต่ในขั้นตอน

ของการอนุมัติแผนงานโครงการแล้ว ส่วนกรอบรายจ่ายในแต่ละประเภท สปสช. ไม่ได้มีการกำหนด

สัดส่วนของงบประมาณ ในแต่ละประเภทไว้ ยกเว้นประเภทที่ ๔.๔ ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีต้องไม่เกินร้อยละ

๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในปีงบประมาณนั้น ให้กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และ

ที่ปรึกษากองทุนฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ค่าตอบแทนการประชุมหรือ

ได้รับมอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ ครั้งละ ๑๐๐ บาท และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ชุดต่างๆ ให้ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งละ ๑๐๐ บาท  และจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ การบันทึกข้อมูลกองทุนฯระบบออนไลน์ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน๕๐๐ บาทต่อเดือน

() วิธีจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายได้ดังนี้

 

--

 

.๑ จ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายโดยการโอนผ่านทางธนาคาร

.๒ จ่ายเป็นเช็ค

.๓ จ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน

.๔ จ่ายเป็นธนาณัติ

ในการจ่ายเงินดังกล่าว กองทุนต้องจ่ายให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

โครงการที่มีการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว สำหรับรายจ่ายในประเภทที่ ๔.๔ อาจจ่ายเป็นราย

โครงการหรือเป็นการจ่ายตามกิจกรรม เช่น การจัดประชุมกรรมการ การเดินทางไปประชุม สัมมนา

หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนฯ โดยให้ยึดตามระเบียบทางราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหลัก

 

() หลักฐานในการจ่ายเงินของกองทุน

.๑ การจ่ายเงินให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล กองทุนต้องจัดให้มีหลักฐาน

ใบสำคัญการจ่ายเงิน และให้ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง สำหรับแบบฟอร์ม

ใบสำคัญการจ่ายเงิน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบขึ้นเอง ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับ

เงินได้ด้วยตนเอง อาจมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนได้

.๒ การจ่ายเงินให้กับหน่วยงานในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินเป็นหน่วยงานราชการ หรือ

เอกชน และหน่วยงานนั้นๆ สามารถออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานตามแบบของหน่วยงานนั้นๆ ให้

กองทุนเก็บใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

.๓ การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร ให้กองทุนเก็บหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชี

ของผู้มีสิทธิรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีหลักฐานการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ ตามที่

เห็นสมควร

() การเก็บรักษาเงินสด

ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ

และเลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

() ระบบบัญชีของกองทุน

วันที่กองทุนได้รับเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือวันที่ได้รับเงินจาก

องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือว่าเป็นวันเริ่มระบบบัญชีของกองทุน รอบระยะเวลาของบัญชีให้ถือตาม

ปีงบประมาณ สำหรับระบบบัญชีของกองทุนให้แยกการจัดทำบัญชีออกจากระบบบัญชีขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ส่วนการบันทึกบัญชีให้บันทึกตามระบบบัญชีของโปรแกรมรายงานการเงินผ่านระบบ

ออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการบันทึกผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์

http://tobt.nhso.go.th/ กองทุนต้องรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน โปรแกรมรายงานผลดังกล่าว จะออก

รายงานบัญชีการรับเงิน การจ่ายเงินประจำเดือน (แยกรายวัน) ของกองทุนซึ่งบันทึกการรับจ่ายเงินนี้

--

 

กองทุนต้องจัดพิมพ์เก็บไว้เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป) ผู้รับผิดชอบการจัดทำ

รายงาน ต้องเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบ

การจัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วจัดเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบจาก

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

() ระบบรายงานการเงินของกองทุน

เพื่อเป็นการกำกับติดตามและตรวจสอบ สถานการณ์การเงินของกองทุน กองทุนต้องมีการ

จัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

.๑ รายงานการรับจ่ายเงินประจำเดือน กองทุนฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำแบบบันทึก

รายการรับจ่ายเงินกองทุนไว้เป็นประจำทุกครั้งที่มีรายการรับหรือจ่ายเงิน และเมื่อถึงสิ้นเดือนกองทุน

ต้องจัดพิมพ์รายงานออกจากระบบออนไลน์เสนอประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และ

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วจัดเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการ

ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.๒ รายงานการเงินรายไตรมาส

เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส กองทุนต้องจัดพิมพ์รายงานออกจากระบบออนไลน์ ให้ประธาน

กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รายงานนี้ให้จัดทำขึ้นเป็น ๒ ชุด คือ ชุดที่ ๑ ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่กองทุน ชุดที่ ๒ ให้จัดส่งให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลตามเวลาที่กำหนด

..๑ ไตรมาสที่ ๑ รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม

และจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม

..๒ ไตรมาสที่ ๒ รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนมกราคม-มีนาคม

และจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน

..๓ ไตรมาสที่ ๓ รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนเมษายน-

มิถุนายน และจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม

..๔ ไตรมาสที่ ๔ รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนกรกฎาคม-

กันยายน และจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม

.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

ทุกสิ้นปีบัญชี (เดือนกันยายน) กองทุนต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยรายงานสรุปต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ

สำคัญอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

ส่วนที่ ๓ รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน

--

 

รายงานสรุปนี้จัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ชุด และเก็บไว้ที่กองทุนจำนวน

๑ ชุด นอกจากรายงานทางการเงินและแบบบันทึกทางการเงินที่กล่าวถึงแล้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพ

อาจมีการจัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(๑๐) ลักษณะการจ่ายเงินกองทุน

ก่อนมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ คือ

๑๐.๑ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน

๑๐.๒ มีงบประมาณที่ได้รับการสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และองค์การบริหารส่วนตำบล หากมีการดำเนินงานต่อเนื่องในปีต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลต้อง

จัดทำข้อบัญญัติอุดหนุนงบประมาณเข้ากองทุนเป็นประจำทุกปี

๑๐.๓ มีระเบียบการใช้เงินกองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนต้องจัดทำระเบียบ

การใช้เงินกองทุน ที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน

๑๐.๔ มีแผนงานหรือโครงการด้านสุขภาพที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

กองทุน เมื่อมีองค์ประกอบดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริง นั่นคือ

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องไปดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้

เกิดความสะดวกและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็น

หน่วยงานสาธารณสุข หรือองค์กรภาคีต่างๆ ในพื้นที่ จึงอาจไม่มีงบประมาณในการทดรองจ่ายก่อน

กองทุนจึงอาจพิจารณาการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ เป็น ๓ ลักษณะ คือ

. การจ่ายตามข้อตกลง การจ่ายเงินในลักษณะนี้เป็นการจ่ายล่วงหน้า

บางส่วน หรือเต็มจำนวน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเป็นรายข้อตกลง โดยผู้ที่รับผิดชอบโครงการ

จะต้องเป็นผู้จัดเก็บหลักฐานประกอบการจ่ายต่างๆ เพื่อรอการตรวจสอบไว้เอง

. การจ่ายตามใบยืม การจ่ายเงินในลักษณะนี้ เป็นการจ่ายล่วงหน้า

บางส่วนหรือหมดทั้งจำนวน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรคล้ายกับการจ่ายในลักษณะข้อ ก. แต่จะ

แตกต่างในการจัดส่งเอกสารประกอบการใช้คืนเงินยืม ซึ่งผู้ที่ยืมเงินต้องส่งเอกสารการจ่ายมาให้กองทุน

ด้วย

. การจ่ายตามกิจกรรม การจ่ายเงินในลักษณะนี้จะเป็นการจ่ายหลังมีการ

ดำเนินงานเกิดขึ้นตามกิจกรรม หรือโครงการแล้ว การจ่ายในลักษณะนี้กองทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเองทั้งหมด ส่วนใหญ่กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมในหมวดของการบริหาร

จัดการกองทุน เช่น การจัดประชุมกรรมการ การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร

ในกรณีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของราชการ เช่น สถานี

อนามัย โรงพยาบาล และมีการนำเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าเป็นเงินของ

หน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานส่งคืนกองทุน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ

 

-๑๐-

 

เงิน ดังนั้น เมื่อจะมีการเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่ได้รับไปให้ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องของหน่วยงานนั้นๆ

 

ข้อ ๑๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เพื่อทำหน้าที่

ดำเนินงานด้านงานธุรการกองทุนฯ ด้านการเงินและบัญชี และรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ติดตาม

แผนงาน/โครงการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนฯ

โดยผู้ได้แต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง

 

หมวดที่ ๗

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

ข้อ ๑๖ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นกลไก

สำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพราะ

คณะกรรมการเป็นบุคคลสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคประชาชน ที่จะทำให้เกิดการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนาการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและจิต

ดังนั้นคณะกรรมการจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมกัน

บริหารจัดการกองทุน

คณะกรรมการควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน มีความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการดำเนินงานกองทุน เห็นความสำคัญของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ มีการตรวจสอบและให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วน

ร่วมบริหารจัดการอยู่แล้ว

คณะกรรมการทุกคน จึงควรมีเจตคติความเข้าใจที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ทำให้

ประชาชนทุกคนในพื้นที่ มีคุณภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ควรมีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ

และการประชุมสัมมนา และการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพื้นที่ในจังหวัดที่มีกองทุนต้นแบบ

ในเรื่องต่างๆ ได้แก่

() การสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการทำงาน การสร้างจิตสำนึก

() การทำงานเป็นทีม และการสร้างผู้นำ

() การสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ

() การป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

-๑๑-

 

() การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

() ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ยึดระบบคุณธรรม

() อบรมการบันทึกโปรแกรมข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

() การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แผนสุขภาพชุมชน

() การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

(๑๐) การเขียนโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ เป็นต้น

 

หมวดที่ ๘

การติดตามประเมินผล

 

ข้อ ๑๗ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ จะประสบความสำเร็จหรือสามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชน หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ ต้องมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีองค์กรภายนอก

มาประเมิน สปสช. จึงกำหนดแนวทางการประเมินผล ๒ รูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการ

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้

() แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเอง และผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการ

ดำเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนางานด้านใดบ้าง

() แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน การประเมินผลโดยใช้

แบบประเมินนี้ จุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรดำเนินการสำรวจอย่างน้อยปีละ ๑

ครั้ง และนำข้อมูลการสำรวจมาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการสุขภาพโดยชุมชน

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  เดือน มิถุนายน  .. ๒๕๕๔

 

 

 

(นายสุพจน์    สายบุตร)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห
Comments