ทักษะชีวิต

คู่มือครูแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต

แนวคิดเรื่องทักษะชีวิตและการพัฒนาทักษะชีวิต ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
        สภาพสังคมไทยในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล้ำสมัยของเทคโยโลยีการสื่อสาร ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม
การหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อ ของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย ทั้งปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรงปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ  โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคม เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว อาจจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย ครูจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ ดีเป็นภูมิคุ้มกัน ให้รอดพ้นจากการครอบงำความคิดของสื่อเทคโนโลยี และตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทัน
 
ความหมายของทักษะชีวิต
        เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต
 
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
        องค์ประกอบที่ 1 การตรหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
        องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
        องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
        องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
Comments