Цогц даатгалын заалтууд

Даатгалд хамрагдах тухай

/Цогц даатгал HI 1004/

Үндсэн нөхцөл

Гэрээ байгуулагч:

Овог нэр:                                                         Ан Чу Ён         Регистрын дугаар: 610226-2**** 

Даатгалын хугацаа:                                       2010.04.09-2061.04.09     

Баталгаат даатгалын хураамж:                  154,432 вон                      

Нийт даатгалын хураамж:                             35,568 вон

Хугацаа дуусахалд буцааж олгох мөнгө:   190,000 вон

Төлөвлөж буй буцааж олгох хувь:                0.0%   

Шинэтгэлийн нас:


Даатгуулагч:

Овог нэр:                                                          Амармэнд Төгөлдөр                         

Даатгалын хугацаа:                                        2010.04.09-2061.04.09     

Регистрын дугаар:                                          ХД8610**** 

Хохирлын зэрэг:                                              1-р зэрэг

Баталгаат даатгалын хураамж нийт:           154,432 вон Аюулгүйн баталгаа болон даатгалын мөнгө олгох агуулга

Баталгааны нэр
төлөх хугацаа/дуусах

Хамрагдах даатгал

Даатгалын хураамж

Нөхөн төлбөрийн агуулга

Үндсэн гэрээ /2 төрөл/

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

100,000,000

8,780

Ослын улмаас нас баралт буюу  80%-иас дээш оршуулганд хамрагдах даатгал

Ослын улмаас нас баралт буюу 80%-иас бага оршуулганд хамрагдах х олгох хувь олгох /15 нас хүрээгүй хүн нас барсан бол эцэг эх баталгаалах/

Хохирлын улмаас нас барахад чандарлах нэмэлт баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

100,000,000

4,960

Ослын улмаас нас баралт буюу 80%-иас дээш оршуулганд хамрагдах даатгал

Ослын улмаас нас баралт буюу 80%-иас бага оршуулганд хамрагдах х олгох хувь олгох

Хохирлын улмаас орлогын нөхөн төлбөрийн баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

50,000,000

395

Ослын улмаас 50% -иас дээш оршуулгын үед жил бүр даатгалын мөнгөний 10%-ийг 10 жилийн хугацаатай олгох

Хохирлын улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсний цалингийн баталгаа /1 хоногоос дээш/

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

30,000

7,818

Ослын улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхэд /даатгалын мөнгө х  эмнэлэгт хэвтсэ өдрийн тоо/ олгох /осолд орсноос хойш 180 хоногийн дотор/

Асран халамжилсний зардлын баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

1,000,000

2,000

Ослын улмаас 31 хоногоос дээш эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхэд эмнэлэгт хэвтсэнээс 31 дэх хоногт даатгалын мөнгөний 50%, 61 дэх хоногоос даатгалын мөнгөний 50%, 91 дэх хоногоос даатгалын мөнгөний100% тус тус олгоно.

Зам тээврийн ослын улмаас нас барсан буюу оршулганд /жолоо бариагүй үед/

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

50,000,000

1,335

Зам тээврийн осол буюу  80%-иас дээш оршуулганд хамрагдах даатгал

Зам тээврийн ослоор  80%-иас бага оршуулганд хамрагдах х олгох хувь олгох

Зам тээврийн ослын улмаас нас барсан буюу оршулганд /жолоо бариагүй үед/

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

50,000,000

90

Зам тээврийн осол буюу  80%-иас дээш оршуулганд хамрагдах даатгал

Зам тээврийн ослоор  80%-иас бага оршуулганд хамрагдах х олгох хувь олгох

Ажиллах байхдаа нас барсны дараах оршуулга

50,000,000

820

Ажиллах байхдаа нас барсны дараах оршуулга 80--%иас дээш даатгалын мөнгө олгох

Ажиллах байхдаа нас барсны дараах оршуулга 80-%иас доош даатгалын мөнгө олгох

Яс хугарсан өвчний оношийн баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

300,000

1,794

Ослын улмаас яс хугарсан онош тогтооход даатгалын  мөнгө олгох

Яс хугарсны улмаас хагалгаанд орох баталгаа  15 жил төлөх /100 нас хүртэл

600,000

540

Ослын улмаас яс хугарсан онош тогтоож хагалгаанд ороход даатгалын  мөнгө олгох

Түлэгдэлтийн өвчний оношийн баталгаа 15 жил төлөх /100 нас хүртэл

500,000

519

Ослын улмаас сэтгэл 2-оос дээш зэргийн түлэгдэлтийн онош тогтооход даатгалын  мөнгө олгох

Түлэгдэлтийн мэс заслын баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

1,000,000

18

Ослын улмаас сэтгэл 2-оос дээш зэргийн түлэгдэлтийн онош тогтоож хагалгаанд ороход даатгалын  мөнгө олгох

Дунд зэргийн түлэгдэлт/ үхжилтийн онош тогтоох баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

20,000,000

108

Ослын улмаас биеийн 20%-иас дээш нь 3-р зэргийн түлэгдэлт буюу үхжилтийн онош тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа/

Ноцтой ослын улмаас мэс засалд орох төлбөрийн баталгаа 

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

5,000,000

570

Ослын улмаас осол гарсан өдрөөс 180 хоногийн дотор тархины гэмтэл, дотоод эрхтний гэмтлийн улмаас мэс засалд орсон тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа/

Ослын улмаас авсан шарх сорвины гоо сайхын хагалгааны баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

70,000

223

Ослын улмаас эмчлүүлж байгаа ба осол гарснаас 2 жилийн дотор гоо сайхны хагалгаанд орсон  тохиолдолд хамгийн багаар 5 сая вон олгох. Хагалгааны 1 см-т 140,000вон  /1 см-ээс дээш бол хязгаартай/ биеийн дээд хэсэг, доод хэсэг : хагалгаа 1 см-т 70,000 вон /3см-ээс дээш бол хязгаартай/

Өвчний улмаас нас барсны нэмэлт баталгаа 15 жил төлөх /70 нас хүртэл

50,000,000

20,420

Өвчний улмаас нас барсан тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох

Ослын улмаас эмчлүүлсний төлбөр /гадуур/   3 жил төлөх /

250,000

436

Ослын улмаас эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд /машины даатгал, үйлдвэрлэлийн ослын даатгалаас бусад/ 1 удаагийн эмнэлэгт очих даатгалын мөнгө олгох /жил бүр гэрээ байгуулснаас эхлэн 1 жилийн дотор 1 жилд 180 удаа очих хязгаартай/

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн дагуу даатгуулагч нь өөрөө гаргаж байгаа зардлаас 1 удаагийн эмчилгээнийн суутгал /эрүүл мэндийн байгууллага 10,000 вон, эмнэлэг 15,000 вон, нэгдсэн мэргэжлийн байгууллаг 20,000 вон/-ы даатгал

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуульд нийцээгүй бол өвчтөний өөрийн гаргаж байгаа нийт зардлаас 1 удаагийн эмнэллэгт очилтын суутгалыг харьцуулсан хэмжээний 40%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгийг олгох

Ослын улмаас эмчлүүлсний төлбөр /эмийн/  

3 жил төлөх /

50,000

17

Ослын улмаас эмийн жор авсан тохиолкдолд/ машины даатгал, үйлдвэрлэлийн ослын даатгалаас бусад/ эмийн жор хийхээс өмнө 1 удаагийн олгох мөнгө /жил бүр гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 1 жилд  180 удаагийн хязгаартай/

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн дагуу даатгуулагч нь өөрөө гаргаж байгаа зардлаас эмийн жор хийхээс өмнө 8000 воны суутгана.

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуульд нийцээгүй бол өвчтөний өөрийн гаргаж байгаа нийт зардлаас 1 удаагийн эмнэллэгт очилтын суутгалыг харьцуулсан хэмжээний 40%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгийг олгох

Өвчний улмаас эмчлүүлсний төлбөр /гадуур/

3 жил төлөх /

250,000

4,500

Өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд /машины даатгал, үйлдвэрлэлийн ослын даатгалаас бусад/ 1 удаагийн эмнэлэгт очих даатгалын мөнгө олгох /жил бүр гэрээ байгуулснаас эхлэн 1 жилийн дотор 1 жилд 180 удаа очих хязгаартай/

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн дагуу даатгуулагч нь өөрөө гаргаж байгаа зардлаас 1 удаагийн эмчилгээнийн суутгал /эрүүл мэндийн байгууллага 10,000 вон, эмнэлэг 15,000 вон, нэгдсэн мэргэжлийн байгууллаг 20,000 вон/-ы даатгал

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуульд нийцээгүй бол өвчтөний өөрийн гаргаж байгаа нийт зардлаас 1 удаагийн эмнэллэгт очилтын суутгалыг харьцуулсан хэмжээний 40%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгийг олгох

Өвчний улмаас эмчлүүлсний төлбөр /эмийн/

3 жил төлөх

50,000

404

Өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд /машины даатгал, үйлдвэрлэлийн ослын даатгалаас бусад/ 1 удаагийн эмнэлэгт очих даатгалын мөнгө олгох /жил бүр гэрээ байгуулснаас эхлэн 1 жилийн дотор 1 жилд 180 удаа очих хязгаартай/

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн дагуу даатгуулагч нь өөрөө гаргаж байгаа зардлаас эмийн жор хийхээс өмнө 8000 воны суутгана.

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуульд нийцээгүй бол өвчтөний өөрийн гаргаж байгаа нийт зардлаас эмийн жор хийхээс өмнө 1 удаад 8000 воныг суутгасан үнийн дүнгийн 40%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгийг эмийн жор бүтээх зардалд олгох

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсний нэгдсэн зардал

3 жил төлөх

50,000,000

8,760

Ослын улмаас болон өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсний тохиолдолд /машины даатгал, үйлдвэрлэлийн ослын даатгалаас бусад/

1 осол болон нэг өвчинд олгох даатгалын мөнгө /анх эмнэлэгт хэвтсэн өдрөөс 365 хоногийн дотор/

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн дагуу даатгуулагч нь өөрөө гаргаж байгаа зардал, эмнэлгийн зардал, мэс заслын зардоын 90%-тай тэнцэх хэмжээ /10%-ийн мөнгийг жил 2 саяас хэтэрсэн тохолдолд тэрхүү хэтэрсэн мөнгийг олгох/

-Эмнэлгээр үйлчлүүлсэн бодит зардлын 50%-ийг 1 өдөрт дунджаар 100,000 воны хязгаартай олгох

Өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх / хоногоос дээш/ баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

20,000

13,556

Өвчний улмаас эмчлүүлэх тохиолдолд /даатгалын мөнгө х эмнэлэгт хэвтсэн өдрийн тоо/ тэнцэх мөнгийг олгох /180 хоногийн дотор/

4 насанд хүрэгчдийн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсний баталгаа

15 жил төлөх /800 нас хүртэл

20,000

1,798

4 насанд хүрэгчдийн эмнэлэг /зүрхний өвчин, тархины өвчин, амьсгалын замын архаг өвчин, элэгний өвчин/ -ийг эмчлэх зорилгоор 4 хоногоос дээш хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд 3 хоног хэтэрсэн эмнэлэгт хэвтсэн 1 өдөрт даатгалын мөнгө олгох /120 хоногийн хязгаартай/

Өвчний улмаас их хохирол учирсны баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

20,000,000

2,108

Өвчний улмаас ихээхэн хохирол учирсныг тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багадаа 1 удаа/

Өвчтөнийг асран халамжилсан зардлын баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

1,000,000

5,053

Өвчний улмаас 31 хоногоос дээш хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд 31 дэх хоногоос даатгалын мөнгөний 50%, 61-дэх хоногоос даатгалын мөнгөний 50%, 91 дэх хоногоос даатгалын мөнгийг 100% тус тус олгоно

Хорт хавдрын онош тогтоох баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

20,000,000

34,058

Хорт хавдрын онош тогтооход даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа/, арьсны хавдар,бамбай булчирхайн хавдар, бусад хорт хавдар/ дааталын мөнгөний 20%-г олгох /хамгийн багаар 1 удаа/

Хорт хавдрын улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

100,000

4,980

Хорт хавдрын онош тогтоогдож хавдрын эсрэг эмчилгээ хийлгэх зорилгоор 4 хоногоос дээш хугацаагаар эмнэлэгт хэвтсэн тохиолдолд /3 хоног хэтэрсэн тоо х даатгалын мөнгө/ олгох /120 хоногийн хязгаартай/

арьсны хавдар,бамбай булчирхайн хавдар, бусад хорт хавдрын  нөхөн төлбөрийн 20%-тай тэнцэх мөнгө олгох /120 хоногийн хязгаартай/

Хорт хавдрын хагалгааны баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

3,000,000

3,714

Хорт хавдрын онош тогтоогдож эмчилгээ хийх зорилгоор эмнэлэгт хэвтэж хагалгаанд орох тохиолдолд 1 удаагийн хагалгаад даатгалын мөнгө олгох / арьсны хавдар,бамбай булчирхайн хавдар, бусад хорт хавдрын  нөхөн төлбөрийн 20%/

Хорт хавдрын эсрэг цацраг туяаны эмчилгээ хийлгэх баталгаа

 15 жил төлөх /80 нас хүртэл

1,000,000

958

Арьсны хавдар,бамбай булчирхайн хавдар, бусад хорт хавдрын онош тогтоогдож хавдрын эсрэг эмчилгээ хийх озлрилгоор цацраг туяаны болон хавдрын эсрэг эмчилгээ хийх тохиолдолд даатглын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа/ арьсны хавдар,бамбай булчирхайн хавдар, бусад хорт хавдрын  нөхөн төлбөрийн 20%- /хамгийн багаар 1 удаа/

16 өвчний хагалгааны баталгаа 15 жил төлөх /80 нас хүртэл

1,000,000

1,903

16 өвчний эмчилгээний хагалгаа хийгдэх тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох

Тархины өвчний оношийн баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

10,000,000

8,671

Тархины өвчний онош тогтоогдсон үед  даатгалын мөнгө олгох /жилийн дотор 50%, хамгийн багаар 1 удаа/

Зүрхний ноцтой өвчний оношийн баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

10,000,000

995

Зүрхний ноцтой өвчний онош тогтоогдсон үед  даатгалын мөнгө олгох /жилийн дотор 50%, хамгийн багаар 1 удаа/

Олон төрлийн өвчний оношийн баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

5,000,000

6

Олон төрлийн өвчний онош тогтоогдсон үед  даатгалын мөнгө олгох /жилийн дотор 50%, хамгийн багаар 1 удаа/

Тусгай өвчний хагалгааны /эмэгтэйчүүдийн/ баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

2,000,000

928

Тусгай өвчний өвчний онош тогтоогдсон үед хагалгаа хийлгэсэн тохиолдолд 1 хагалгаанл олгох даатгалын мөнгө

Тусгай өвчний /эмэгтэйчүүдийн/ улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

10,000

1,195

Эмэгтэйчүүдийн өвчний онош тогтоогдож эмчлүүлэх зорилгоор 4 хоногоос дээш эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх тохиолдолд /3 хоног хэтэрсэн болон эмнэлэгт өдрийн тоо х даатгалын мөнгө/ олгох /1 удаа эмнэлэгт хэвтэхэд 120 хоногийн хязгаартай/

Урт хугацаанд ухаан алдсаны шилжүүлэн суулгах хагалгааны баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

10,000,000

40

5 урт хугацааны шилжүүлэн суулгах /урт хугацаанд шилжүүлэн суулгах тухай хуулийн дагуу/ даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа/

Цусны өвчний шинжилгээ хагалгааны  баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

20,000,000

42

Цусны өвчний шилжүүлэн суулгах шинжилгээ хагалгаа хийлгэсэн тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа/

Уушгины сүрьеэ өвчний онош тогтоох баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

10,000,000

1,573

Уушгины сүрьеэ өвчний онош тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа, 1жилийн дотор 50% олгох/

Элэгний хатуурал өвчний онош тогтоох баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

20,000,000

1,130

Элэгний хатуурал өвчний онош тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа, 1жилийн дотор 50% олгох

Архаг чихрийн шижин өвчний онош тогтоох баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

1,000,000

223

Архаг чихрийн шижин өвчний онош тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох /хамгийн багаар 1 удаа, 1жилийн дотор 50% олгох

Хөхний хагалгааны баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

1,000,000

46

Ослын улмаас болон өвчний улмаас хөхний хагалгаа хийлгэсэн тохиолдолд даатгалын мөнгө  /хамгийн багаар 1 удаа олгох /хамгийн багаар 1 удаа/

Хоолны хордлогын өвчний үед

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

1,000,000

73

Хоолны хордлогын улмаас 2 хоногоос дээш эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд  эмнэлэгт хэвтсэний тоог харгалзан олгох

2-3 хоног хэвтсэн бол : даатгалын мөнгөний 10%

4-9 хоног хэвтсэн бол : даатгалын мөнгөний 30%

10-19 хоног хэвтсэн бол : даатгалын мөнгөний 50%

20 хоногоос дээш хэвтсэн бол : ёбүх мөнгө

Элдэв халдварт өвчний оношийн баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

300,000

15

Халдварт өвчний онош тогтоогдсон бол  даатгалын мөнгө олгох

Шилжүүлэн суулгах мэс заслын баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

20,000,000

24

Ослын улмаас болон өвчний улмаас удаан хугацаанд өвчилж  шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэсэн тохиолдолд даатгалын мөнгө  /хамгийн багаар 1 удаа/ олгох

Гипс эмчилгээний баталгаа

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

50,000

212

Ослын улмаас болон өвчний улмаас гипс эмчилгээ хийлгэх тохиолдолд 1 удаагийн даатгалын мөнгө  олгох

Хиймэл үе мөч суулгах хагалгааны  баталгаа

15 жил төлөх /800 нас хүртэл

1,000,000

185

Ослын улмаас болон өвчний улмаас хиймэл үе мөчний хагалгаа болон хиймэл эрхтэн суулгах хагалгаа хийлгэсэн тохиолдолд 1 удаагийн даатгалын мөнгө  олгох

Торгуулийн баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

20,000,000

509

Автомашины ослоор бусдын биенд хохирол учруулж торгууль төлөх шийдвэр гарсан нь тогтоогдсон бол даатгалын мөнгөний хэмжээгээр нөхөн төлөх

Жолоочны хариуцлагын баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

3,000,000

1,233

Автомашины ослоор бусдын биенд хохирол учруулж саатуулагдсан болон хэрэг үүсгэгдсэн үед даатгалын мөнгө  олгох

Заргын зардал /баталгаа/

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

5,000,000

230

Автомашины ослоор бусдын биенд хохирол учруулж саатуулагдсан болон хэрэг үүсгэгдсэн үед

Мөн шүүхэд хэрэг нь шалгагдаж байгаа үед

Автомашины ослын асуудлыг зохицуулахад дэмжих баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

30,000,000

793

Автомашин барьж байхдаа ослоор бусдын /даатгуулагчийн эцэг эх, эхнэр, хүүхдээс бусад/ биенд хохирол учруулж хохирогч нь нас барсан бөгөөд эрүүгийн хэрэгт тогтоосон төлбөрийг дараахийн адил олгоно.

* Авто ослоор 42 хоногоос дээш хугацаанд эмнэлэгт онош тодруулсны    төлбөр

* Авто ослоор бусдын биенд хохирол учруулах юмуу авто тээврийн  ослын даатгалын тухай хуулийн 3-р зүйлд заасан 1-3-р зэрэгт хамаарах гэмтэл учруулсан болон хохирогч нь нас барсан бол 30 сая воны дотор


Жолоочийн эрх хассаны баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

30,000

987

Автомашины ослоор жолоочийн эрх хасагдсан тохиолдолд /даатгалын мөнгө х хассан өдөр/ даатгалын мөнгө олгох /60 хоногийн дотор/

Жолоочийн эрх цуцалсны баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

3,000,000

1,416

Автомашины ослоор жолоочийн эрх цуцлагдсан тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох

Амьдралын аюулгүй байдлын дэмжих баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

10,000

199

Автомашины ослоор бусдын биенд хохирол учруулж саатуулагдсан бол /даатгалын мөнгө х саатуулагдсан өдөр/ -тэй  тэнцэх мөнгө олгох   /60 хоногийн дотор/

Тайван амьдралын баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

200,000

4,294

Автомашины ослоор бусдын биенд болон өөрийн биенд хохирол учруулсан, бусдын эд хөрөнгөнд хохирол учурулсан бол автомашины даатгалын хуулийн дагуу даатгалын мөнгө олгох

Яаралтай зардлын баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

100,000

396

Даатгуулагч нь жолоо барьж байхдаа осол гаргаж машинаа эвдэлсэн тохиолдолд

Өөрийн машинаа эвдэлж гэмтээсний хохирол /1 сая воноос дээш/ -баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

300,000

1,890

Өөрийн машинаа жолоодож байдаа даатгалын гэрчилгээнд заагдсан машин нь 1 сая воноос дээш гэмтсэн тохиолдолд /хувийн автомашины даатгалын тухай хуулийн дагуу нөхөн төлөх/ даатгалын мөнгө олгох

Автомашины ослын улмаас гэмтсэн /жолооч/  төлбөрийн баталгаа 15 жил төлөх /100 нас хүртэл

 

6,000,000

2,860

Автомашины ослоор биендээ хохирл учруулснаар машины даатгалын тухай хууль /гэрээнд заагдсан/ ийн дагуу торгууль төлөгдсөн бол автомашины нөхөн төлбөрийн баталгааны тухай хуульд заасан дагуу олгох

Хөгшид/хүүхдийн хохирлын нөхөн төлбөр

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

200,000

90

Жолоо барьж байхдаа осол гаргаж, хүүхэд, хөгшчүүдэд гэмэл учруулж 31 хоногоос дээш хугацаагаар эмчилгээнд орох бол даатгалын мөнгө олгох / автомашины даатгалын тухай хуулийн дагуу/

Авто ослын улмаас гоо сайхын хагалгаанд орсны баталгаа

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

1,000,000

101

Авто ослын улмаас гадаад дүр төрхөнд гэмтэл учруулах, биеийн гадна гоо сайханд гэмтэл учруулнаар осол гарснаас 1 жилийн дотор гоо сайхны хагалгаанд орох тохиолдолд /гоо сайхны зорилгоор хагалгаанд орохоос бусад/ даатгалын мөнгө олгох

Гэмт хэргийн улмаас хохирсныг дэмжих  

15 жил төлөх /100 нас хүртэл

1,000,000

63

Гэмт хэргийн улмас нас барах болон 1 сараас дээш хугацаагаар биендээ хохирол авсан тохиолдолд даатгалын мөнгө олгох

Гэр бүлийн ердийн тайван амьдралыг дэмжих

15 жил төлөх /80 нас хүртэл

100,000,000

495

Бусдын биенд санамсаргүй тохиолдлоор гэмтэл учруулах болон эд хөрөнгийн хохирол учруулсан тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх бол даатгалын мөнгө хязгаартайгаар бодит хохирлыг харьцуулж олгох /суутгалын мөнгө 200,000/

/даатгуулагчийн гэмт хэргийн холбогдох зүйл заалтыг харгалзана/

 


- Энэхүү даатгалын гэрээнд баталгаажуулах эмчилгээний зардал нь мөн зардлыг баталгаалж буй олон даатгалын гэрээ байгуулагдсан тохиолдолд, хуулийн дагуу  харьцуулан нөхөн төлбөр олгоно.

- Хорт хавдартай холбоотой баталгаа нь даатгуулагчийн нас хуулийн дагуу 15-насанд хүрээгүй бол даатгалын гэрээ байгуулсан өдөр ба даатгуулагчийн нас хуулийн дагуу 15-насанд хүрсэн бол гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн тэрхүү өдрийг оролцуулан 90 –ээс дээш хоног өнгөрсөн бол дараагийн өдрөөр тооцон явна. Арьсны хавдар,бамбай булчирхайн хавдар, бусад хорт хавдрын тухайд даатгалын гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэнэ.

- Уг гэрээнд заагдсан бодит хохирлын зардал /шинэчилсэн/ -тай холбоотой баталгааны тусгай гэрээ нь үндсэн гэрээны даатгалын хугацаанд 3 жил тутам автоматаар шинэчлэгдэх ба шинэчилсэн  тохиолдолд насны нэмэгдэл болон аюулын хувийн өөрчлөлтөөр даатгалын хураамж нэмэгдэж болно. Тухайн даатгалын хураамж нь үндсэн гэрээны зохих хэсгийн хариуцлагын мөнгөний хөрвүүлэн төлөгдөх энэ аргаар тухайн тусгай заалтын даатгалын хураамж нь төлөгдөх боломжгүй болсон тохиолдолд тэрхүү хэтэрсэн хэмжээг нэмж төлнө. дэлгэрэнгүй зүйлийг тусгай заалтыг харгалзан үзнэ үү/

- Ослын улмаас  нас барснын дараах оршуулгын нэмэлт баталгааны тусгай заалт нь 3 жилийн хугацаатай хийх тохиолдолд үндсэн гэрээ нь даатгалын хугацаанд 3 жил тутам автоматаар шинэчлэгдэх өвчний улмаас нас баралтын нэмэгдэл , өвчний улмаас нас баралтын дараах оршуулгын нэмэгдэл, хорт хавдрын оношийн нэмэлт , 3 хорт  хавдрын оношийн нэмэгдэл, хорт хавдрын эсрэг эмчилгээний нэмэгдэл, тархины өвчний оношийн нэмэгдэл, зүрх судасны ноцтой өвчний оношийн нэмэгдэл, баталгааны тусгай заалт нь 3 жилээр дуусгавар болсон тохиолдолд 80 нас хүрээгүй бол 3 жил тутам автоматаар шинэчлэгдэх ба насны нэмэгдэл, аюулын хувь зэргийн өөрчлөлтөөс хамааран даатгалын хураамж өөрчлөгдөж болох ба үндсэн гэрээний дагуу төлөх байгууллагатай хамаагүй шинэтгэл дуусах үе хүртэл баталгаат даатгалын хураамжийг төлөх ёстой.

- Даатгалын хураамжийн хөнгөлөлтийн тогтолцоо

1. Ослын улмаас нас барах болон өвчний улмаас нас барахтай холбоотой баталгаа /*/ тус бүр 100,000,000-аас дээш даатгуулагч : 100,000,000/150,000,000/200,000,000 воноос –дээш баталгаат  даатгалын хураамжийн 2.5%, 3%/ 4% хөнгөлөлттэй

/*/ Ослын улмаас нас баралт: үндсэн гэрээ, ослын улмаас нас баралтын  дараах оршуулга, ослын улмаас асран халамжилсний нөхөн төлбөр

Өвчний улмаас нас баралт, өвчний улмаас нас баралтын дараах оршуулга, өвчний улмаас асран халамжилсний нөхөн төлбөр

2.Даатгуулагч нь 2 –оос дээш хүн байвал: үйлчилгээний даатгалын хураамжийн 1% хөнгөлөх

* Уг даатгалын гэрээний агуулга нь зарим зүйл заалтыг товчилсон тул дэлгэрэнгүй зүйлийг холбогдох зүйл заалтыг харгалзан үзнэ үү.


 

Даатгалд хамрагдах тухай

 

Даатгалын түвшин

Бүтээгдэхүүний нэр:                                “Хай лайф цогц даатгал HI 1004/” үндсэн план

Төлөх хугацаа:                                          1 сар

Даатгалын хугацаа:                                 2010.04.09-2061.04.09

Даатгалын хураамж:                               154,432 вон        

Зохих даатгалын хураамж:                     35,568 вон

Нийт даатгалын хураамж:                       190,000 вон

Хөнгөлөлтийн хувь:                                  0%             

Төлөх даатгалын хураамж:                    190,000 вон

 


Гэрээ цуцаслнаар буцаан олгох мөнгөний хүснэгт


Өнгөрсөн хугацаа

Төлөх даатгалын хураамж /нэгж: вон/

Хамгийн бага баталгааны хувь

Зохих хувь

Буцаан олгох гэрээ цуцалсны мөнгө

Буцаан олгох хувь

Буцаан олгох гэрээ цуцалсны мөнгө

Буцаан олгох хувь

03 сар

570,000

5,207

0.9%

5,207

0.9%

06 сар

1,140,000

10,415

0.9%

10,415

0.9%

09 сар

1,710,000

15,623

0.9%

15,623

0.9%

01 жил

2,280,000

20,969

0.9%

20,969

0.9%

02 жил

4,560,000

429,861

9.4%

436,148

9.6%

03 жил

6,840,000

1,756,349

25.7%

1,770,566

25.9%

04 жил

9,120,000

3,132,710

34.4%

3,157,954

34.6%

05 жил

11,400,000

4,508,264

39.6%

4,547,493

39.9%

10 жил

22,800,000

10,718,474

47.0%

10,882,754

47.7%

15 жил

34,200,000

16,482,424

48.2%

16,93,078

49.4%

20 жил

34,200,000

12,293,890

36.0%

12,970,080

37.9%

25 жил

34,200,000

8,735,629

25.5%

8,735,629

25.5%

30 жил

34,200,000

5,454,313

16.0%

5,454,313

16.0%

35 жил

34,200,000

4,033,554

11.8%

4,033,554

11.8%

40 жил

34,200,000

3,015,936

8.8%

3,015,936

8.8%

45 жил

34,200,000

1,791,752

5.2%

1,791,752

5.2%

50 жил

34,200,000

318,799

0.9%

318,799

0.9%

 

·                     Дээрхи гэрээ цуцалсны буцаан олгох мөнгөний хамийн бага баталгааны хувь 2% болон даатгалын түвшний дагуу тогтоогдсон ба 2 удаагийн дараагаас даатгалын хураамж төлсөн өдрийн  зөрүү, гэрээний өөрчлөлт /автомат шинэчлэлт орно/ болон зохих хувь нь унасан үед багасах боложтой ба зохих даатгалын хураамж нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд мөн өөрчлөгдөж болно.

·                Төлвөл зохих хэсгийн үлдэгдэл өсөх үед автомат шинэчлэлт нь баталгааны  даатгалын хураамж 0-ор тогтоооно.Даатгалд хамрагдахад анхаарах зүйл

*Бодит хохирлын баталгааны тохиолдолд өмнө нь нь бодит хохирлын баталгааны дааталд хамрагдаж буй тохиолдолд тэрхүү гэрээ болон даатгалын мөнгийг харьцуулан нөхөн төлбөр олгоно. Иймээс гэрээ байгуулахад заавал өөрийн бодит хохирлын баталгааны даатгалын гэрээний мэдээллийг нягтлан үзэхийг хүсье.   

* Бодит хохирлын браьцааны даатгалын гэрээ байгуулах эсэхийг шалгах арга

1. Нотариатын баталгаа хийгдсэн үед хохирол/амь насны даатгалын /www.knia.or.kr/www.klia.or.kr –д эмчилгээний зардлын гэрээий мэдээлэл шалгах

2. Даатгалын гэрээг байгуулаах гэж буй хүнд бодит хохирлын баталгааны даатгалын гэрээний мэдээллийн лавлагаа хүсэх

/* Бодит хохирлын баталгааны даатгалын гэрээний лавлагаа гаргахдаа нотариатын баталгаа ашиглаж буй тохиолдолд компанийн нэр, бүтээгэдхүүний нэр, даатгалын хугацаа, баталгаа, даатгалын мөнгө, гэрээний байдал зэрэг 6 төрөлд зүйлээс лавлагаа авах боломжтой. Даатгагчийнн талаар юмуу даатгалын  лавлагаа гаргаж буй тохиолдолд даатгалын төрөл зүйл даатгалын хугацаа, баталгаа, даатгалын мөнгө, гэрээний байдал зэрэг 4 төрлөөр хязгаарлагдана.

·                Хэлцэл нь даатгалын гэрээний үндсэн зүйл /даатгалын бүтээгдэхүүний нэр, даатгалын хугацаа, даатгалын хураамж, даатгалын хураамж төлөх хугацаа/ -ыг заавал нягтлан шалгаж дэлгэрэнгүй тайлбарыг сонсох хэрэгтэй.

·                   Даатгалын гэрээний хэлцэлд дурдагсан агуулга /гэрээний зүйл, нөхөн төлөх хохирол ба нөхөн төлөөгүй хохирол, даатгалын хураамж, даатгалын хугацаа, гэрээ цуцлах /хугацаа дуусах/, буцаан олгох зэрэг/-нь даатгалын гэрээ байгуулагч нь өөрөө заавал шалгасны дараа өөрийн гарын үсэг, тамга –ыг дарна. Өөрийн гарын үсэг, тамга нь дарагдаагүй тохиолдолд даатгалын мөнгө олгохоос татгалзах буюу гэрээ хүчингүй болж болно. Харин утсаар даатгалд хамрагдах боломжтой бүтээгдэхүүний хувьд тодорхой нөхцөл нь хангагдсан тохиолдолд өөрийн гарын үсгийг зурахгүй байж болох интернетээр хамрагдах боломжтой бүтээгдэхүүний хувьд интернетээр гарын үсгийг орлуулж болно.

·                        Даатгалд хамрагдсаны дараа даатгалын нөхцөл ба зүйл заалтыг хүлээн зөвшөөрч хэлцлийн агуулгатай таарч буй эсэхийг нягтлах ёстой ба зөрсөн зүйл гарвал даруй даатгалын компани луу утасдаж арга хэмжээ авахыг хүсч болно.

·                     Даатгалын хураамж төлөхдөө заавал даатгалын компаний хэвлэсэн даатгалын хураамж төлөх баримтыг авч хадгалахыг хүсье.   Даатгалын хураамж төлөгдөөгүй бол осол гарсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгогдох боломжгүй ба төлөх ёстой даатгалын хураамж төлөлтийг хойшуулсан тохиолдолд компани нь даатгалын хураамж төлөх тухайн сараас дараагийн сарын сүүлийн өдөр хүртэл төлөхөөр хязгаарлах, тэр үе хүртэл тухайн даатгалын хураамж төлөгдөөгүй бол гэрээ цуцлагдана.

·                         Даатгалын гэрээ байгуулагч  буюу даатуулагч нь даатгалын гэрээнд хамрагдах бол хэлцлийн асуултын  хэсэгт /гэрээ байугаалахаас өмнө анхаара зүйл /ажил буюу албан тушаалын өөрчлөлт , барилгын бүтэц болон зориулалтын өөрчлөлт зэрэг/ -т өөрчлөлт орсон тохиолдолд даатглын компанид мэдэгдэх ёстой. Хэрэв тэгээгүй бол гэрээний үл ойлголцол үүсч болно.

·                 Гэрээ байгуулагч нь гэрээг байгуулсан өдөр буюу 1 дэх удаагийн даатгалын хураамжийг төлсөн өдрөөс эхлэн 15 хоногийн дотор /холбооны худалдааны гэрээ нь 30 хоногийн дотор/ тэрхүү хэлцлийг цуцалж болно.

·                     Гэрээ байгуулагч нь гэрээний гол агуулгын тайлбар зэргийг сайн ойлгосон эсэхийг хянана уу. Хэлцэлд өөрийн гарын үсэг, хэлцлийн эх хувь болон зүйл заалтын гол агуулгын тайлбарыг хэрэгжүүлээгүй гэрээн нь гэрээ байгуулснаас 3 сарын /байгууллагын гэрээ нь 1 сарын дотор/ цуцлагдаж болно.

·                     Энэхүү даатаглын бүтээгдэхүүний даатгалын хураамж нь тооцооны үндэс болох болзошгүй хувь, болзошгүй аюулын хувь, болзошгүй үйл ажиллагааны зардлын үзүүлэлт нь бүтээгдэхүүний товч тайлбарт илүү тодорхой заасныг үзнэ үү.


·       Харилцагчийг хамгаалгах:

            Энэхүү даатгалын гэрээ нь харилцагчийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу уг даатгалын компанид буй атын бүх дансыг хамгаалах  болон буцаан олгох мөнгө /мөн хугацаа дуусах үед даатгалын мөнгө болон ослын даатгалын мөнгө/- д бусад даатгалын мөнгийг нийлүүлсэн мөнгийг даатгалын компани “1 хүнд дээд тал нь 50 сая вон хүртэл” хамгаална.

·      Татвараас чөлөөлөх хөнгөлөлт:

                Ажилчин нь өөрөө, эхнэр, гэр бүлыг даатгуулагчаар энэхүү гэрээнд хамруулах тохиолдолд жилийн турш төлсөн даатгалын хураамжнаас 1 сая воны хязгаартай нэгдсэн орлогын албат татвараас орлыг татварын суутгалын хөнгөлөлт эдэлж болно. /хугацаа дуусахад буцаан олгох хувь 100%-иас доош гэрээнд хамаарна/

                Тэтгэврийн хуримтлал нь  жилийн төлөх даатгалын хураамжийн 3 сая вон дотор орлогын суутгалыг авч болно. Цаашид авах тэтгвэрийн мөнгөнөөс орлогын суутгалыг хассан хэсэг ба хөрөнгө оруулалтын ашгийн хэсэг нь тэтгэврийн орлого болно.

·                      Анх даатгалын хураамжийг төлсөн өдрөөс хойш хугацаа дуусах буюу дундаас цуцлах өдөр хүртэх хугацаа нь бүгд 10 жилээс дээш болох даатгалын гэрээнд үүсэх даатгалын зөрүүний  ашиг нь хүүний орлогын татварт төлөгдөнө. Анх төлсөн өдрөөс хугацаа дуусах өдөр буюу дундаас цуцлах хүртэл хугацаа нь 10 жилээс дээш боловч анх төлсөн өдрөөс хойш 10 жил өнгөрөхөөс өмнө төлсөн даатгалын хураамжийг тогтоосон хугацаанд тэтгэврийн хэлбэрээр хуваарилж олгох тохиолдолд хүүний орлоыг татварт төлөгдөнө.

·                        Гэрээ байгуулагчийн төлсөн даатгалын хураамж нь санаандгүй осолд өртсөн бусад даатгуулагчид даатгалын мөнгө болж олгогдох ба даатгалын компанийн үйл ажиллагаа явуулах зардалд ашигллагдах тул гэрээ дундаас цуцлах тохиолдолд олгох гэрээ цуцалсны мөнгө нь төлсөн хураамжнаас бага буюу байхгүй ч байж болно.

·                            Даатгалын гэрээтэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорхи хаягаар холбоо барина уу.

Бүтээгдэхүүн болон үнийн талаар: www.hi.co.kr

Утсаар зөвлөгөө өгөх: 1588-5656

·                     Энэхүү бүтээгдэхүүнийн даатгалын хураамж нь зохих хувийн 3.75%-ийн түвшинд тооцогдоно.

·                         Энэхүү даатгалын танилцуулга нь “Хай лайф цогц даатгал HI 1004/” үндсэн планыг танилцуулсан бөгөөд нөхөн төлбөрийн нөхцөл, хариуцлагын нөхцөл болон бусад нөхцөл нь өөр өөр байна.

Энэхүү даатгал нь хуваарилалтгүй бүтээгдэхүүн тул хуваарилалт хийхгүй болно.

 

Даатгалын гэмт хэргийг мэдээлэх

Даатгалын гэмт хэргийг мэдээлэх төвийн танилцуулга

-          Утас: 1332 /мөн 3145-7518/ Факс: 3145-7547

-                      Интернет санхүүгийн хяналын хуудас /www.fss.or.kr/ дотор /интернет даатглын гэмт хэргийг мэдээлэх/ Хяндэхэсэн SIU /тусгай судалгааны систем/

-          Утас: /02/ 734-5653  Факс: 02-722-5350

 

Comments