บุคลากรในศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
        1     ดร.ภัทรวรรธน์ นิวแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
1      ว่าที่ร้อยตรีพูลศักดิ์  พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
2 นางนรมน  ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                 ผู้อำนวยการกลุ่ม
3 นายบุญเกษม  วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
4 นางทิพยวรรณ  ประยูรสิทธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวเพียงกานต์  พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 นางมะณี  กงระหัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                         ผู้อำนวยการกลุ่ม
7 นางสุภารักษ์  พรมโสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8 นายอัษฎายุทธ  ละม้ายศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9 นางจิราพร  เจริญธนรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
10 นายสัจสิฏฐ์  ถินทะสิทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
11 นางสาวประไพพร  บุญโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                         ผู้อำนวยการกลุ่ม
12 นายชัชชัย  จันพวง ลูกจ้าง

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรมนักเรียน/ศูนย์เสนารักษ์
13 นายนิรันดร์  อันทะศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                         ผู้อำนวยการกลุ่ม

กลุ่มนโยบายและแผน
14 นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
15 นางสาวภรณ์ชนก  วิบูลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
16 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17 นางสายใหม  นันทศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                          ผู้อำนวยการกลุ่ม
18 นางสาวลัดดาพร โทเล ลูกจ้าง

หน่วยตรวจสอบภายใน
19 นายละมุล  ศรีภูดิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ         ผู้อำนวยการกลุ่ม
20 นายเกียรติศักดิ์  พารีรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กลุ่มอำนวยการ
นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
21 นางสาวสุภาวดี  วงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
22 นางสาวสาริณี  สุดาชม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
23 นางสาวจิราภรณ์  ผลจันทร์ ลูกจ้าง