ลักษณะเด่นชุมชน

สินค้า otop จาก บางใบไม้ คือ

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

                    
 
       

     ประเภทแหล่งน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร 

 

        -น้ำอุปโภค/บริโภค แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำชลประทาน                            

    

                            

 

        -สถานที่ท่องเที่ยว

 

         1.เกาะลำพู เป็นเกาะกลางแม่น้ำตาปี บรรยากาศดี  เป็นสถานที่ฟื้นฟูสุขภาพ

         2.ศาลหลักเมือง

         3.วัดบางใบไม้ เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อข้าวสุก  ที่มีผู้นับถือ        

 

         -ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม

 

        1.วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ประเพณี 

                         2.ชักพระทอดพระป่าประเพณี  แข่งเรือยาวทอดพระป่า  รับ ส่ง ตายาย

                         3.มีมหรสพพื้นเมือง  ได้แก่  หนังตะลุง  มโนราห์

 

              -ประวัติ ชุมชน

               ชุมชนนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตาก

              -ภาพรวมของชุมชน

                เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียนง่ายพอเพียง ทุกคนเป็นมิตร และ มีน้ำใจ ส่วนมาก บ้านเกือบทุกหลังจะมีเรือ เพราะติดกับแม่น้ำ

                

 

     วิถีชีวิต
 

ทำไร่สวน ,ย่างมะพร้าวขาย

 

สัญลักษณ์ชุมชน

 

เกาะลำพู

 

ภูมิศาสตร์ที่ตั้ง

 

ตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ มีแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ไหลผ่านจากทิศใต้ไปลงทะเลทางทิศเหนือที่อ่าวบ้านดอนและ

 

สามรถแบ่งพื้นที่ตาม ลักษณะภูมิประเทศไทย

 

ทรัพยากร

 

สวนมะพร้าว,แม่น้ำ

 

สภาพภูมิอากาศ

 

อากาศร้อนชื่น ฝนตกตลอดทั้งปี

 

ภาษา

 

ภาษาไทยท้องถิ่น

 

ศาสนา

 

พุทธ

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี

 

บุคคลที่มีชื่อเสียง

 

กำนันแดง

 

ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน

 

ย่างมะพร้าม

 

จำนวนประชากร

 

ชาย 1,077 คน หญิง 1,186 คน รวม 2,263 คน

 

 

ผู้ให้ข้อมูล

 

นายสมบัติ ทิพย์สุข

 

จำนง เผ่าจินดา

 

พงศักดิ์ รัฐการโกวิบูลย์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ 2 บางใบไม้ อ.เมือง

 

จำเริง รัษนิ่ม บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 2 บางใบไม้ อ.เมือง

 

ดิเรก รัฐการโกวิบูลย์ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 2 บางใบไม้ อ.เมือง

 

 

ปัญหา + อุปสรรค

 

-  เจ้าของบ้านไม่ให้ไปถ่ายรูป ห้องนอน เพราะว่า ข้างในห้องนอนอาจมีของมีค่า

 

Comments