PROJECT PROGRAMING

 
บ้าน
MODERN    PHIMAI
 
                                                              จังหวัด นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 

                                                                    

 
                                ลักษณะเด่นชุมชน                                               วิถีการดำเนินชีวิต
                              Character of village                                                 way of life
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                               
                                    
                                                                        
 
 
                                 ที่ตั้งโครงการ                                           รูปแบบสถาปัตยกรรมชุมชน
                                                site                                                            Architectural character of village
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
                               
 
                             BEHIND THE SCENE
 
Comments