Character of village

บ้าน M-o-d-e-r-n  P-h-i-m-a-i

จั ง ห วั ด    น_ค_ร_ร_า_ช_สี_ม_า

  ภาพรวมชุมชน

ประวัติชุมชน 

 
  เมืองพิมาย เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของ อาณาจักรเขมรโบราณ โดยเฉพาะ
ในสมัยพระเจ้าชัย-วรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรในขณะนั้นพระองค์ได้เปลี่ยนลัทธิประเพณี
ของอาณาจักรเขมรที่แต่เดิมนับถือศาสนาฮินดูมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน
และได้โปรดให้ส่งรูปฉลองพระองค์ คือพระพุทธชัยมหานาถมาประดิษฐาน
ที่ปราสาทหินพิมาย ศาสนสถานทางพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งเชื่อกันว่า
ปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมายเป็นต้นเค้าของปราสาทนครวัด 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
     ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงโปรดให้สร้างเมือง
นครราชสีมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองบ้านเมืองในแถบภาคอีสานและตั้งให้
เมืองพิมายเป็นหนึ่งในห้าเมืองหน้าด่านของเมืองนครราชสีมา และครั้งที่กรุงศรีอยุธยา
เสียทีแก่พม่า กรมหมื่นเทพพิพิธ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ตั้งตัว
เป็นใหญ่ส้องสุมผู้คนอยู่ที่เมืองพิมาย เรียกว่า "ก๊กพิมาย" อำเภอพิมาย มีฐานะเป็นอำเภอ
เมื่อ พ.ศ. 2443 มีชื่อเรียกว่า"อำเภอเมืองพิมาย" โดยมีขุนขจิตสารกรรมดำรงตำแหน่ง
นายอำเภอคนแรก และเมื่อปี พ.ศ. 2483 ทางราชการ ให้ตัดคำว่า "เมือง" ออก
และให้เรียกว่า "อำเภอพิมาย" จนถึงปัจจุบัน

เมืองพิมายเป็นเมืองโบราณอันเก่าแก่ มีประวัติการตั้งชุมชนสืบเนื่องกันมายาวนานนับพันปี ในเมือง แห่งนี้จึงมีสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยเมืองพิมายได้สร้างเมือง ขึ้นตามแบบของอาณาจักรเขมรโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ โดยมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูเมือง กำแพงเมืองล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเข้า-ออกเมืองขนาด ใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลงทั้ง ๔ ด้าน แต่ที่ พิเศษกว่าเมืองทั่วไป คือ เมืองพิมายจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อรับกับแนวถนน โบราณจากเมืองพระ นครของอาณาจักรเขมร ตรงกลางเมืองเป็นที่ตั้งปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยสร้างด้วยหินทรายสีขาว ตามแบบศิลปะเขมรราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ และรูปแบบปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมาย ยังเป็นต้นเค้าของปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณอีกด้วย นอกจากนี้แล้วบริเวณเมืองยังมีโบราณสถานน้อยใหญ่ ที่สำคัญอีกหลายแห่ง คือ กุฏิฤาษี อันเป็นโรงพยาบาลโบราณ สร้างตามแบบศิลปะ เขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ท่านางสระผม ซึ่งเป็นท่าน้ำโบราณศิลปะเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมรุพรหมทัต ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ สมัยอยุธยาตอนปลาย ตลอดจนสระน้ำ โบราณอันเก่าแก่อีกหลายแห่งด้วยกัน เป็นต้น และก่อนการตั้งเมืองพิมายยังพบว่าบริเวณเมืองแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มีอายุราว๒,๒๐๐ ปีมาแล้ว

ประเพณี และวัฒนธรรม

เทศกาลท่องเที่ยวพิมาย “ วิมายนาฏการ ” เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจของหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกๆ ภาคส่วน การจัดงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ทาง ททท.จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอพิมาย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ การฟื้นฟู สืบสานงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของเมืองพิมาย และเพื่อรณรงค์ให้ คนไทยเที่ยวเมืองไทย กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น งานเทศกาลท่องเที่ยวพิมาย ที่จะจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำหรับ การเดินทางมาอำเภอพิมาย ทำได้หลายทาง ทั้งรถโดยสารประจำทาง หรือจะนำรถส่วนตัวมาเอง เมื่อออกจากตัวเมืองโคราช ผ่าน อำเภอจอหอ ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ หรือ ถนนมิตรภาพซึ่งเป็น ถนนสายหลักทางภาคอีสาน ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร โดยจะมีป้ายจราจร บอกเส้นทางที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทาง

  บทการแสดงชุด “นิรมิตกรรมเหนือลำน้ำมูล”

    เป็นการคิดประดิษฐ์ท่ารำมาจากการถอดภาพแกะสลักที่เป็นลวดลาย เรื่องราวและลีลา  ท่าทาง  การร่ายรำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทหินพิมาย  เป็นแบบอย่างให้ชาวพิมาย คิดค้นประดิษฐ์ท่ารำประกอบดนตรี ในทำนองเพลงเขมรโบราณ  ซึ่งเป็นการแสดงที่สวยงามตระการตา และบทการแสดงที่กล่าวมาได้สัมพันธ์กับระบบแสง – เสียง และเทคนิคพิเศษที่วิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งมีทั้งหมด  6  องก์ ดังนี้

    องก์ที่  1        พิธีกรรม  บำบวง
    องก์ที่  2        ความเชื่อ
    องก์ที่  3        นิรมิตกรรมเหนือลำน้ำมูล
    องก์ที่  4        ความอุดมสมบูรณ์
    องก์ที่  5        รุ่งโรจน์เรืองรอง
    องก์ที่  6        สืบสานวัฒนธรรม

    พิเศษ  เฉพาะในปีนี้ได้นำวงดนตรีพื้นเมือง  มาบรรเลงสดๆ ประกอบการแสดงลีลานาฏการ ชุดต่างๆ  ผู้ชมจะได้อรรถรสที่แตกต่างไปจากเดิม  เหมือนย้อนยุคเข้าไปชมการแสดงนาฏการในอดีตจริงๆ   นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเทคนิคพิเศษน้ำพุ  พระจันทร์  พลุไฟไพโรเอฟเฟค  ให้งดงามตระการตายิ่งกว่าเดิม

    การแสดงแสง – เสียง  วิมายนาฏการ  ใช้ผู้แสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา และโรงเรียนพิมายวิทยา  จำนวนนักแสดงทั้งสิ้นประมาณ  500  คน   ซึ่งเป็นบุคลากรในท้องถิ่นทั้งสิ้น

 

 

 
 

 

 

 

สัญลักษณ์ชุมชน 

                   
 
 
 
 
ภูมิศาสตร์
 
สภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลพิมาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 316 หมู่ที่ 14 ถนนหฤทัยรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอำเภอพิมายห่างจากที่ว่าการอำเภอพิมายประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 60 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านตัวจังหวัดนครราชสีมาไปยังอำเภอพิมาย โดยเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข2 ถึงบริเวณแยกตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แยกเข้าถนนตลาดแค - พิมาย โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 ประมาณ 10 กิโลเมตร เดินทางโดยรถประจำทางปรับอากาศและรถประจำทางใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
   อาณาเขต
    ด้านเหนือ    จรดฝั่งใต้ลำน้ำมูลบรรจบกับฝั่งตะวันออกของลำจักราช
    ด้านตะวันออก    จรดฝั่งตะวันตกของลำน้ำมูล และเลียบคลองสระโบสถ์
    ด้านใต้        จรดลำคลองใหญ่ และติดเขตวิทยาลยการอาชีพพิมาย
    ด้านทิศตะวันตก    จรดฝั่งตะวันออกของลำจักราช
    เขตการปกครอง
    เทศบาลตำบลพิมาย มีพื้นที่ 2.156 ตารางกิโลเมตร (ที่มา : ระบบสาระสนเทศ  GIS ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) ประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1.2.3.14.16.17 ตำบลในเมือง อำเภอพิมย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของสุขาภิบาล และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลพิมาย เป็นเทศบาลตำบลพิมาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลพิมาย มีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ เป็นเกาะ มีแม่น้ำมูล ลำจักราชลำน้ำเค็มล้อมรอบมีสระโบราณ 5 สระ (สระโบสถ์,สระเพลง,สระพลุ่ง,สระขวัญ,สระแก้ว) และคูเมืองโบราณที่ยังคงเหลืออยู่บางจุด
  มีโบราณสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เมรุพรหมทัต ประตูเมืองโบราณ 4 ทิศและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบเขตเทศบาล เช่น ไทรงาม กุฎิฤาษี ท่านางสระผม และสนามแข่งเรือยาวพิมาย
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
-ฤดู้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
-ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดอน ตุลาคม - มกราคม
การคมนาคม
สภาพการจราจรในเขตเทศบาล มีสภาพคล่องตัวพอสมควร แต่จะมีปัญหาในด้านถนนสายหลัก ที่เป็นบริเวณใกล้กับโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สำหรับรถยนต์ / จักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถโดยสารขนาดใหญ่ และรถของนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ถนนจึงทำให้รถต้องจอดบริเวณริมถนน ซึ่งก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรในช่วงเวลากลางวัน และไม่สามารถขยายถนนบริเวณดังกล่าวได้อีกเนื่องจากติดกับเขตที่ดินของประชาชน
 
ทรัพยากร
แหล่งน้ำ
แม่น้ำ ลำคลอง
    ลำน้ำมูล
    ลำน้ำักราช
    ลำคลองใหญ่
    ลำน้ำเค็ม
    คลองสระโบสถ์
   สระโบราณ
    สระเพลง
    สระโบสถ์
    สระพลุ่ง
    สระขวัญ
    สระแก้ว

ประชากร

จำนวนประชากร(ข้อมูลจปฐ.2) ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552
จำนวนทั้งสิ้น 5,461 คน แยกเป็นชาย 2,518 คน หญิง  2,943 คน
 
ภาษา
ส่วนมากใช้ภาษา อีสานปนกลาง และยังมีภาษาพิมายที่เป็นภาษาเฉพาะท้องถิ่น
 
ศาสนา
ผู้นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 5 วัด
1 วัดเดิม
2 วัดใหม่ประตูชัย
3 วัดเก่าประตูชัย 
4 วัดบูรพาพิมล
5 วัดสระเพลง

 

             บุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชน
        

            
          เศรษฐกิจ

            ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน, การเกษตร
            อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง โดยอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลและมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นอาชีพพื้นบ้านที่สำคัญ เช่น การทำเส้นหี่พิมาย กระยาสารท และผลิตภัณฑ์จากหวาย ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้เฉลี่ย 69,836.50 บาท/คน/ปี การประกอบอาชีพเป็นไปตามสภาพของครัวเรือน ยังไม่มีการลงทุนในเชิงพาณิชย์ในด้านของการบริหาร จัดการ (ที่มา : ข้อมูลจาก จปฐ ปี 2552 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2552) 
    การเกษตรกรรม
เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาล มีพื้นที่น้อย และไม่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของครัวเรือน
    การพาณิชย์กรรม และการบริการ
    สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม
        คลาดไนท์บาซ่า 1 แห่ง           
        ตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง
        ซุปเปอ์มาเก็ต 4 แห่ง
        ย่านการค้าริมทาง 7 สาย
    สถานประกอบการเทศพาณิชย์
        โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง (นอกเขตเทศบาล)
        อาคารเช่า 1 แห่ง
    สถานประกอบการด้านบริการ
        โรงแรม 1 แห่ง
        เกสท์เฮ้าส์ 5 แห่ง
        ธนาคาร 5 แห่ง

    

       แหล่งท่องเที่ยว
        การท่องเที่ยว(ข้อมูลปี 2550)
        นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 9,260 คน / ปี
        นักท่องเที่ยวชาวไทย 166,500 คน /ปี
        รายได้เฉลี่ย / นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 370,400 บาท /ปี
        รายได้เฉลี่ย / นักท่องเที่ยวชาวไทย  1,665,000 บาท /ปี
        เมืองพิมายมีลักษณะเป็นเมืองโบราณ สถานี่ท่องเที่ยวจึงเป็นลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ
(ที่มา : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตามหนังสืออุทยาประวัติศาสตร์พิมาย ที่ วธ 0426/292 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551)
 
a.      ที่ท่องเที่ยว
งานแสดงแสง และเสียงในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ประมาณ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง เพื่อต้อนรับคณะท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน (กิ๋นเข่าค่ำ) พร้อมชมแสงเสียงประกอบการแสดงวิมายะนาฎการ เวลา ประมาณ 18.00 - 20.00 น. 
 
 
  ศาสนสถาน
 
 
 
 
   ร้านค้า ตลาด
 
 
 
 
 
 ย่านการค้าในชุมชนที่เต็มไปด้วยผู้คนสัญจรไปมา แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และความน่าสนใจของชุมชนที่ได้รับความนิยมจากผู้คน และนักท้องเที่ยวจากชาวไทยและต่างชาติ
 
 
 
 
 
 
 อนุสาวรีย์ของปู่สุข ปราสาทหินพิมาย บุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชนเมืองพิมาย

 
 
 
 
 
 
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กำหนดแข่งขันในวันที่  14 – 15  พฤศจิกายน  2552  ณ  สนามแข่งเรืออำเภอพิมาย    แบ่งการแข่งขันออกเป็น  4  รุ่น คือ รุ่นใหญ่ ( 55 ฝีพาย ), รุ่นกลาง ( 40 ฝีพาย ), รุ่นเล็ก ( 30 ฝีพาย )   และรุ่นจิ๋ว ( 20 ฝีพาย ) 
 
 
 

การเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

การเดินทาง
     อำเภอพิมายอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 60 กม. ตั้งอยู่ใกล้กับทางหลวง     หมายเลข  2  หรือถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนสายหลักทางภาคอีสาน  เป็นถนน  4  ช่องจราจร สะดวก  แก่การเดินทางทั้งรถโดยสารประจำทางและรถยนต์ส่วนบุคคล  และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทาง
ด้านที่พัก

          เนื่องจากการเดินทางระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับอำเภอพิมายใช้เวลาประมาณ  50  นาที  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่พัก ได้ทั้งในอำเภอพิมาย หรือเดินทางมาพักที่ตัวจังหวัด  ซึ่งมีที่พักสามารถรับ    นักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

ด้านอาหาร
          นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ทั้งอาหารพื้นบ้าน  อาหารทั่วไปหรืออาหารต่างประเทศ  ซึ่งมีร้านอาหารบริการทั้งในอำเภอ และในตัวจังหวัดและตลอดเส้นทางการเดินทาง  ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมามีนโยบายให้ร้านอาหารบริการด้วยความสะอาด  ปลอดภัย  รสชาติอร่อย  ราคาถูก  และถูกสุขลักษณะ

ด้านความปลอดภัย
          ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งใน และนอกเครื่องแบบรวมทั้งอาสาสมัครต่างๆ  ไว้คอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอด  24  ชั่วโมง

เรื่องการเดินทาง      
สะดวกสบายด้วยถนนขนาดสี่ช่องทางจากแยกตลาดแคสู่อำเภอพิมาย  และถนนในเขตเทศบาลตำบลพิมายได้ปรับปรุงขยายช่องทางเดินรถ และสร้างทางเดินเท้า  ทำให้การจราจรสะดวกปลอดภัย   นอกจากนี้ยังได้จัดรถพ่วงท่องเที่ยว บริการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรอบเมืองพิมาย

เรื่องที่พัก สำหรับท่านที่ประสงค์จะพักค้างคืนที่พิมาย  นอกจากโรงแรมพิมายโฮเต็ล  พิมายอินน์  พิมายพาราไดซ์  ที่สะดวกสบายแล้ว  ยังมีเกสท์เฮ้าส์ในเมืองพิมาย  และโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านรังกาใหญ่  อีกด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ประเทศไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก่อนจะจากหน้านี้ไป เราขอฝากภาพประทับใจเอาไว้ดูเล่นน่ะจ๊ะ
 V
V
V
V
 
 
 
 
 
 แว้นๆ ละเด้อ +-+ออกหาไซต์ เมืองพิมาย
 
 
 
 รีบเร่งไปในทันใด ก่อนที่ตะวันจะล่วงเลย
 
 
 
 
 
 
 แม้นจะบุกป่า ฝ่าดง น้ำมันในถังจะหมดกลางทาง แต่พวกเราก้อไม่ย้อท้อที่จะเดินทางต่อไปยัง------------------->>>>>>>>จุดหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments