Moderná škola - základ života

                                              

                          Projekt: Moderná škola - základ života

Projekt je zameraný na premenu tradičnej školy na školu modernú. V rámci projektu sú navrhnuté jednotlivé aktivity:

  •       tvorba prierezového predmetu pre prvý ročník gymnázia  - Úvod do  štúdia,
  •   tvorba návrhov interdisciplinárneho a spoločenskovedného predmetu,
  •       implementácia a verifikácia interdisciplinárnych predmetov - Planéta slov a Modrá planéta,
  •      celoškolská literárna akcia - Literárne defilé,
  •      celoškoská enviromentálno - zdravotná akcia: Srdce pre život,
Pri tvorbe jednotlivých aktivít sa využívajú  moderné metódy ako napr. metóda modelovania, metóda formalizácie, aktivizačné metódy (projektové vyučovanie, zážitkové učenie, využívanie IKT...), metódy skupinového vyučovania, problémové metódy a iné. 

 

Prezentácia projektu:prezentácia
 
Celoškoská akcia: Srdce pre život , Srdce pre život 2010