Aktuality

Gymnázium v Giraltovciach získalo finančnú podporu zo zdrojov ES na projekt z názvom "V našej škole moderne a hravo".
V rámci tohto projektu sa na škole realizujú tieto aktivity
1. Zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu.
2. Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu posilňujúceho profiláciu školy, jej konkurencieschopnosť a atraktívnosť pre žiakov.
3. skvalitňovanie obsahových a výkonových štandardov pre jednotlivé vyučovanie predmety a oblasti vzdelávania prípravou a ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov dištančným spôsobom a recenziou nimi pripravenej a inovovanej metodiky výuky.
 
 Európska  únia                                  Operačný program Vzdelávanie                     Agentúra ministerstva školstva SR