home‎ > ‎Stopa zwrotu i ryzyko‎ > ‎

Ryzyko systematyczne i specyficzne


W gospodarce istnieje wiele typów ryzyka, które zależą od czynników które je powodują. Można je pogrupować na dwa podstawowe rodzaje:

  • ryzyko systematyczne (stałe, niedywersyfikowalne),
  • ryzyko niesystematyczne (specyficzne, dywersyfikowalne).

Ryzyko systematyczne spowodowane jest czynnikami ogólnogospodarczymi (ustrój gospodarczy, polityka, czynniki koniunkturalne) oraz losowymi (np. inflacja i wojna). Dotyczy ono wszystkich realizowanych projektów inwestycyjnych. Czynniki te mają wpływ na wszystkie walory, na cały rynek. W związku z tym ryzyka systematycznego nie da się zmniejszyć ani wyeliminować.

Natomiast ryzyko specyficzne spowodowane jest czynnikami mezo- i mikro-gospodarczymi. Dotyczy konkretnych inwestycji, a nawet ich wariantów i scenariuszy. Ryzyko niesystematyczne można znacznie zredukować.[1]

Rysunek 2.1. Teoretyczny wpływ dywersyfikacji portfela na poziom ryzyka.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 1998, s. 167.

 

            Zsumowane ryzyko systematyczne i niesystematyczne daje w sumie całkowite ryzyko rynkowe. Wykres 2.1 przedstawia graficzne ujęcie omawianych rodzajów ryzyka. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem ilości spółek w portfelu ryzyko całkowite spada poprzez redukcję ryzyka niesystematycznego. Jednak od pewnego poziomu spadek ryzyka nie jest już tak istotny. W praktyce w portfelu znajduje się od kilku do kilkunastu walorów. Możliwość redukcji ryzyka niesystematycznego doprowadziło do rozpowszechnienia zjawiska dywersyfikacji portfela inwestycyjnego polegającego na takim doborze składników, które pozwolą na minimalizację ryzyka całkowitego.


[1] E. Ostrowska, Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002, s. 41-42.


Comments