home‎ > ‎GPW w Warszawie‎ > ‎

Główne indeksy giełdowe na GPW w Warszawie


Na rynkach kapitałowych tworzy się wiele indeksów, które służą jako syntetyczne przedstawienie stanu rynku lub jego wybranych segmentów, dzięki czemu można łatwo ocenić efektywność inwestowania. Poprzez ciągłe obliczanie wartości, indeksy akcji pozwalają porównywać efektywność lokat w papiery wartościowe z efektywnością tzw. portfela rynkowego (opisany szerzej w rozdziale trzecim) w dłuższych okresach. Ponadto może być instrumentem podstawowym do instrumentów pochodnych. Dobrze skonstruowany indeks giełdowy powinien:

 • Zapewniać porównywalność wyników bieżących z wynikami w dowolnie wybranym okresie w przeszłości;
 • Być oparty na reprezentatywnej dla rynku grupie papierów wartościowych;
 •  Zmieniać się wraz ze zmianami cen notowanych papierów wartościowych;
 • Uwzględniać udział poszczególnych walorów w zbiorze emitentów, których papiery są wartościowe są notowane na giełdzie czy wybranym fragmencie rynku.[1]

Najważniejszymi  indeksami w Polsce są:

 • Warszawski Indeks Giełdowy – WIG. Jest to główny indeks, notowany najdłużej na GPW w Warszawie (liczony jest od 16 kwietnia 1991r.). Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym. Jest to indeks typu dochodowego, tzn. przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki giełdowe spełniające minimalne kryteria co do procentu i wartości akcji w wolnym obrocie, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Wpływ jednej spółki na WIG nie może przekroczyć 10%, a udział jednego sektora w indeksie nie może być większy niż 30%. W skład WIG-u wchodzą notowania 376 spółek (stan na dzień 1.02.2009r.). WIG jest średnią ważoną ich notowań. Zatem na zmianę wielkości indeksu największy wpływ mają te spółki, które wyemitowały największą liczbę akcji i ich cena jest wysoka.
  • Najwyższa wartość WIG-u: 67.568,51 pkt. (6 lipca 2007r.);
  • Najniższa wartość WIG-u: 635,3 pkt. (23 czerwca 1992r.).
 • Warszawski Indeks Giełdowy – WIG20. Jest to indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Został utworzony 16 kwietnia 1994 r., a jego wartość bazowa wynosiła 1000 punktów. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne. Listę spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 ustala się na podstawie średniej ważonej 2 kryteriów:

o       wielkości obrotu giełdowego akcji spółki w relacji do łącznych obrotów wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu w okresie trzech miesięcy, której została przypisana waga 0,6;

o       wartości rynkowej spółki w relacji do kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksu w okresie miesiąca, waga równa 0,4.

o       Ranking taki obliczany jest raz na trzy miesiące.

            Najniższa wartość WIG20 odnotowana na zamknięciu to 577,90 pkt. (28 marca 1995) a najwyższa – 3917,87 pkt. (29 października 2007).

            Indeks WIG20 obliczany jest według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 •          WIG20 – wartość indeksu WIG20;
 •          M(t) – kapitalizacja portfela indeksu na sesji t;
 •         M(0) – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (1000 pkt.);
 •          K(t) – współczynnik korygujący na sesji t.
Współczynnik korygujący oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 •          K(t) – współczynnik korygujący na sesji t;
 •          Mz – zmodyfikowana wartość kapitalizacji giełdowej dla sesji t (np. dodana wartość akcji nowego uczestnika indeksu).

Uwzględnianie współczynnika korygującego ma na celu neutralizowanie zmian wielkości kapitalizacji giełdy, takich jak zmiany w składzie portfela indeksu, wypłaty dywidendy.

Obecnie (28.03.2009r.) w skład indeksu WIG20 wchodzą akcje następujących spółek: Agora, Asseco Poland, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bioton, BRE Bank, Cersanit, Čez, Cyfrowy Polsat, Getin Holding, Globe Trade Centre, Grupa LOTOS, KGHM Polska Miedź, PBG, PKN Orlen, PKO Bank Polski, Polimex-Mostostal, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Telekomunikacja Polska i TVN.[1] J. Socha, 1998, op. cit., s. 191.Comments