О НАМА

Техника и технологија је предмет који се, у Републици Србији, изучава у 5, 6, 7. и 8. разреду основне школе. У оквиру овог предмета, ученици: се упознају са техничко-технолошким окружењем, стичу основе техничке и информатичке писмености, развијају техничко мишљење, развијају техничку културу, радне вештине, културу рада и схватају законитости природних и техничких наука.

Кроз овај предмет, у току четири године основне школе, ученици стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу.

Мора се нагласити да ниједно наставно подручје, ни наставни предмет не може да замени оне компоненте свестраног развоја личности које треба да оствари настава технике и технологије. Оне су важне и незамењиве. Због тога је основни циљ да се у концепцији техничког образовања задржи развој вештина и моторике (сензомоторика, психомоторика, фина моторика), развој техничког стваралаштва, упознавање са техничким материјалима као и технологијом њихове обраде, саобраћајно васпитање, енергетика, екологија, пољопривредна технологија, грађевинска техника, култура становања, машинска техника, електротехника и електроника, роботика и информатичка технологија.

Структуром образовно-васпитног рада у нашој основној школи обухваћене су и слободне активности ученика у склопу ваннаставних садржаја. Слободне техничке активности су најразвијенији облик активности ученика у слободно време. Оне се организују у секцијама и клубовима младих техничара у школи или ван ње, уз сарадњу одговарајућих друштвених организација.

Слободне техничке активности (секције) имају веома значајну улогу у развијању интересовања и склоности ученика. Услов је да се у овај рад ученици укључе по сопственом опредељењу. Слободним техничким активностима ученици односно деца проширују и продубљују знања, развијају умења и способности, испољавају и негују своју креативност, снаже самопоуздање и развијају смисао за сарадњу, тимски рад и међусобно уважавање.

Поштовани наставници, користите наше публикације и материјале. Омогућите вашим ученицима да што лакше савладају градиво, а уједно и себи олакшајте рад!

За додатне информације контактирајте нас на:

modelarstvo@hotmail.com