ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

" เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น "
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร 


หน้าเว็บย่อย (1): ไม่มีชื่อ
Comments