ประเทศพม่า

                                            
                                                                           
                                                           ธงชาติพม่า                                                     ตราแผ่นดิน
  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanma

                      การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี

                               ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง

                         เมืองหลวง : นครเนปิดอร์

                    ภาษาราชการ : ภาษาพม่า

                          ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของ 

                                             ประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก

                                              ตามชายฝั่งทะเล  และบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู

                                              เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ  ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่า

                                             ตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน  

                              ศาสนา : ศาสนาพุทธ (พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517) ร้อยละ 90

                                             ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5 ศาสนาอิสลามร้อยละ 3.8 ศาสนาฮินดูร้อยละ 0.05 

                    หน่วยเงินตรา : จั๊ต


 

Comments