สมุดรายวันทั่วไป

สมุดรายวันทั่วไป คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่ใช้ในการบันทึกรายการทางการค้าที่เกิดขึ้น  ก่อนจะบันทึกรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง บางครั้งอาจเรียกว่า สมุดรายวันขั้นต้น
 
รูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป

                   สมุดรายวันทั่วไป                                      หน้าที่………..
วันเดือนปี ชื่อบัญชีและคำอธิบายรายการ เลขที่บัญชี จำนวนเงินเดบิต จำนวนเงินเครดิต


(1)(2)(3)(4) (5) 

 

วิธีการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป มีดังนี้

1. ต้องมีชื่อสมุดว่าเป็นสมุดขั้นต้นเล่มใด และต้องกำหนดเลขที่ประจำหน้าของสมุดเพื่อประโยชน์ในการผ่านรายการ
2. จะต้องบันทึกรายการค้าเรียงตามลำดับก่อนหลังทุกรายการ
3. การบันทึกรายการค้าลงในช่องต่าง ๆ ของสมุดรายวันทั่วไปเป็นดังนี้
ช่องที่ 1 ใช้บันทึกวันที่ที่เกิดขึ้นของรายการค้าที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป โดยเขียน พ.ศ. ไว้ตอน บนชื่อเดือน และเลขวันที่เรียงตามลำดับในส่วนใต้ถัดมาจาก พ.ศ.
ช่องที่ 2 เขียนชื่อบัญชีที่จะลงรายการด้านเดบิตไว้ในบรรทัดแรก โดยเขียนชิดเส้นช่องวันที่ด้านซ้าย ซึ่งรายการที่ลงด้านเดบิตอาจจะมีมากกว่า 1 รายการก็ได้ หลังจากบันทึกรายการด้านเดบิตครบถ้วนแล้ว และจะต้องเขียนชื่อบัญชีที่จะลงรายการด้านเครดิตเยื้องลงมาด้านขวาอีกบรรทัดหนึ่ง ซึ่งรายการด้านเครดิตอาจจะมีมากกว่า 1 รายการ ได้เช่นเดียวกัน เมื่อบันทึกรายการค้าด้านเครดิตครบถ้วนแล้ว ก็ให้เขียนอธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจว่าเป็นรายการค้าอะไร ในบรรทัดต่อมาชิดไปทางด้านซ้าย ชิดช่องวันที่
ช่องที่ 3 เขียนเลขที่บัญชีเพื่อใช้อ้างอิงในการผ่านรายการ
ช่องที่ 4 และ 5 ใช้บันทึกจำนวนเงินของรายการค้านั้น ๆ ถ้าบัญชีใดบันทึกด้านเดบิต จำนวนเงินของบัญชี นั้นก็จะต้องอยู่ด้านเดบิตด้วย ในทำนองเดียวกัน ถ้าบัญชีใดบันทึกด้านเครดิต จำนวนเงินของบัญชีนั้นก็จะต้องอยู่ด้านเครดิต

เมื่อจบการบันทึกรายการในแต่ละรายการแล้ว จะควรขีดเส้นคั่นเฉพาะช่องรายการที่จะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแต่ละรายการนั้น มิได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องด้านเดบิต ด้านเครดิตอย่างละ 1 บัญชีเท่านั้น อาจมีรายการที่จะบันทึกในแต่ละด้านเกินกว่า 1 บัญชีก็ได้ แต่ยอดจำนวนเงินรวมทุกบัญชีด้านเดบิตจะต้องเท่ากับจำนวนเงินรวมทุกบัญชีด้านเครดิตด้วย รายการประเภทนี้เรียกว่า "การรวมรายการ" (Compound Entries)

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับโหลดไปใช้ทำการบ้านจ้า โหลดโลดเลย  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ส.ค. 2554 09:54 Mam Phornphen
Comments