Organizatorzy:

www.ezit.ue.wroc.pl
Patronat honorowy


Seminarium naukowe „Młodzi Naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska” obejmowało będzie dwa dni robocze, podczas których młodzi naukowcy: studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I i II stopnia oraz uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, będą mogli wygłosić referaty, zaprezentować plakaty i w trakcie dyskusji panelowych podzielić się wynikami indywidualnych lub zbiorowych analiz i badań związanych z planowanymi lub realizowanymi inicjatywami sprzyjającymi rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu Województwa Dolnośląskiego. Ponadto, w trakcie seminarium zaprezentowane zostaną nisze rynkowe zidentyfikowane przez studentów i doktorantów. 

Celem seminarium jest:

  1. Budowanie forum debaty, będącej rezultatem kształcenia kadr dla zarządzania rozwojem w Regionie.
  2. Wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań związanych z możliwościami rozwoju i zagospodarowania nisz rynkowych zidentyfikowanych w Województwie Dolnośląskim.
  3. Pogłębianie i popularyzacja wiedzy nt. potencjału rozwojowego Dolnego Śląska (w aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym).
  4. Zwiększanie zaangażowania młodzieży akademickiej w rozwój Regionu  (budowanie kapitału społecznego).
  5. Wsparcie „Młodych Talentów” w sposób ułatwiający kontynuację badań naukowych i kształcenie w kierunku związanym z zagospodarowaniem nisz rynkowych zidentyfikowanych w Województwie Dolnośląskim